Arbeidsliv

Den medisinske utviklingen som har skjedd i behandlingen av hiv betyr at mennesker som lever med hiv vil kunne være aktive i arbeidslivet frem til pensjonsalder. Her finner du informasjon som spesielt angår arbeidslivet.

arbeidsliv

Opplysningsplikt Majoriteten av hivpositive kan i dag, på grunn av den medisinske fremgangen, være yrkesaktive på lik linje med resten av befolkningen. På tross av dette opplever mange som lever med hiv at arbeidslivet er en utfordring. [Les mer]

Stillingsvern Det er avsagt to dommer som omhandler det å være en hivpositiv arbeidstaker. Den første saken var Henkisaken og spørsmålet her var om det at Henki var blitt hivpositiv var grunnlag for oppsigelse. Henki vant saken i Høyesterett i 1988. I 1997 ble det avsagt en dom i Oslo byrett. En anestesisykepleier hadde muntlig fått vite at han var innstilt som nummer én til en lederstilling ved en anestesiavdeling. [Les mer]

Rettigheter i arbeidslivet Forholdet mellom arbeidsgivere og -takere reguleres på generelt grunnlag av arbeidsmiljøloven. For ansettelser i det offentlige finnes det regler også i tjenestemannsloven og forvaltningsloven. Ellers vil tariffavtaler og hovedavtaler mellom organisasjonene i arbeidslivet kunne ha betydning. [Les mer]

På jobben Noen hivpositive velger å være åpne om hivdiagnosen på arbeidsplassen, andre ikke. Her kan du lese om erfaringer og tanker fra noen hivpositive når det gjelder å være åpen om hivdiagnosen på arbeidsplassen. [ Les mer]