Arbeidsliv

  

arbeidsliv_bred

På jobben

27.11.2015

På disse sidene kan du lese om erfaringer og tanker fra noen hivpositive når det gjelder å være åpen om hivdiagnosen på arbeidsplassen.

Les mer

Arbeidsavklaringspenger

05.03.2010

Har du fått mulighetene til å velge yrke eller arbeidsplass begrenset som følge av sykdom eller liknende, kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger. Dette skal sikre deg inntekt mens du er i tiltak gjennom Nav.

Les mer
nav_bred

Ny stønad fra Nav

02.03.2010

1. mars 2010 innførte Nav en ny stønad som erstatter yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Har du mottatt noen av disse kan dette medføre konsekvenser for deg.

Les mer

Rettigheter i arbeidslivet

30.10.2007

Forholdet mellom arbeidsgivere og -takere reguleres på generelt grunnlag av arbeidsmiljøloven. For ansettelser i det offentlige finnes det regler også i tjenestemannsloven og forvaltningsloven. Ellers vil tariffavtaler og hovedavtaler mellom organisasjonene i arbeidslivet kunne ha betydning.

Les mer

Overgangen mellom arbeidsliv og uførepensjon

23.10.2007

Formålet med uførepensjon er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. For å få uførepensjon må en være mellom 18 og 67 år.

Les mer

Sykepenger

23.10.2007

Hensikten med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

Les mer