Arbeidsavklaringspenger

Har du fått mulighetene til å velge yrke eller arbeidsplass begrenset som følge av sykdom eller liknende, kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger. Dette skal sikre deg inntekt mens du er i tiltak gjennom Nav.

Formålet med ordningen er å finne raskeste vei tilbake til arbeid og sikre deg inntekt i denne perioden. Nav har flere typer virkemidler (tiltak) som kan tas i bruk, og hvilke som vil være aktuelle for deg, vil vurderes ut i fra dine behov.

Hvis du i en avgrenset periode har problemer med å komme deg til jobb eller undervisning på grunn av sykdom eller skade, kan du får dekket ekstra transportutgifter til daglig reise. Du kan få dette som et alternativ til arbeidsavklaringspenger.

Vilkår
Dersom du på grunn av sykdom eller skade har fått nedsatt din arbeidsevne med minimum halvparten, kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger. Det vil si i hvilken grad sykdom påvirker din evne til å jobbe. Selv om du ikke kan fortsette i ditt nåværende arbeid, kan det være at du kan bruke kompetansen din i en annen jobb som er forenlig med din helse.

Hva kan du få støtte til
Du kan få arbeidsavklaringspenger når du er under aktiv behandling, gjennomføring av arbeidsrettede tiltak (for eksempel arbeidspraksis, kurs eller utdanning), arbeidstrening som opptrapping etter sykdom, under oppfølging etter at tiltak og behandling er forsøkt, under utarbeidelse av aktivitetsplan (avtale om aktivitet/tiltak mellom deg og Nav), mens du venter på aktiv behandling eller tiltak, inntil 3 måneder mens du søker arbeid etter gjennomført behandling eller tiltak, inntil 8 måneder mens din søknad om varig uførestønad behandles eller hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen.

Tilleggsstønader
Dersom du har utgifter knyttet til tiltak som du har fått godkjent av Nav, finnes det stønader du kan motta for å få dekket disse. Det kan for eksempel være utgifter til barnepass mens du deltar på et tiltak, reisepenger, skolepenger eller utgifter til skolemateriell.

Beregning av beløpet
Hvor mye du får utbetalt i arbeidsavklaringspenger avhenger av inntekten du hadde før arbeidsevnen din ble nedsatt. Her finner du informasjon om hvordan arbeidsavklaringspengene beregnes. Arbeidsavklaringspenger er en skattbar inntekt og gir pensjonspoeng.

Varighet
Hvor lenge du kan motta arbeidsavklaringspenger avhenger av behovet ditt for å være i arbeidsrettet aktivitet, og vil derfor variere fra person til person. Som hovedregel kan det likevel ikke mottas i mer enn fire år. Dette kan unntaksvis forlenges.

Her finner du mer informasjon og søknad om arbeidsavklaringspenger.