nav_bred

Ny stønad fra Nav

1. mars 2010 innførte Nav en ny stønad som erstatter yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Har du mottatt noen av disse kan dette medføre konsekvenser for deg.

Bakgrunnen for innføringen av arbeidsavklaringspenger var ønsket om å forenkle regelverket. Formålet med ordningen er å finne raskeste vei tilbake til arbeid og sikre deg inntekt i denne perioden. Den nye ordningen skal bygge på dine behov. Nav har flere typer tiltak (virkemidler) som kan tas i bruk, og hvilke tiltak som vil være aktuelle for deg, vil vurderes ut i fra dine behov.

Dersom du på grunn av sykdom eller skade har fått nedsatt din arbeidsevne med minimum halvparten, kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger. Det sentrale her er evnen din til å jobbe og i hvilken grad sykdom påvirker denne evnen. Selv om du ikke kan fortsette i ditt nåværende arbeid, kan det være at du kan bruke kompetansen din i en annen jobb som er forenelig med din helse.

Hvis du i en avgrenset periode har problemer med å komme deg til jobb eller undervisning på grunn av sykdom eller skade, kan du får dekket ekstra transportutgifter til daglig reise. Du kan få dette som et alternativ til arbeidsavklaringspenger.

Hadde du et vedtak om yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad som varte utover 28.02.10 vil innføringen av arbeidsavklaringspenger kunne medføre noen endringer. Det er vedtatt overgangsregler for disse tilfellene. Du som har vedtak om yrkesrettet attføring berøres imidlertid i liten grad. Du som mottar varig uførestønad blir ikke berørt.

Husk å sende meldekort
Den aller viktigste endringen for deg som mottok rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad, er at du nå må sende meldekort for å få utbetalt arbeidsavklaringspenger. Sender du inn meldekortene for sent, kan det medføre redusert utbetaling. Her kan du se regler for utfylling av meldekort.

Utbetaling hver 14. dag
Arbeidsavklaringspengene utbetales hver 14. dag, på bakgrunn av informasjonen du oppgir på meldekortene. Rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad ble utbetalt en gang per måned, og beløpet gjaldt da for hele måneden. Det kan derfor være en god idé å ta et overblikk over økonomien nå, særlig med tanke på om du bør justere trekk i nettbanken.

Tilleggsstønader
Dersom du har utgifter knyttet til tiltak som du har fått godkjent av Nav, finnes det stønader du kan motta for å få dekket disse.

For deg som hadde vedtak om tidsbegrenset uførestønad som varte utover 28. februar 2010, er det i tillegg til overgangsreglene viktig å være oppmerksom på konsekvensene dette får med tanke på skattefradrag.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte ditt lokale Nav-kontor.