Gratis psykologhjelp

Hvis du er hivpositiv og sliter med psykiske problemer på grunn av diagnosen har du krav på å få dekket utgifter til behandling hos psykolog.

Folketrygdloven § 5-6 og tilhørende forskrifter sier at hivpositive har rett til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog. Se også "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog".

Som dere ser er det viktig å være obs på følgende:
* Hivpositive skal ikke betale egenandel
* Man har krav på tre utredende samtaler uten henvisning fra legen (Det er her begrensningen med tanke på antall kommer inn)
* Hovedregelen er likevel at det skal foreligge henvisning fra lege
* Psykologen må ha avtale om driftstilskudd fra det regionale helseforetaket

Særskilte regler
Dette er særskilte regler, men det opprinnelige rettslige grunnlaget for disse bestemmelsene finnes i smittevernloven. Den bestemmer at mennesker som er smittet av en almennfarlig smittsom sykdom har krav på bl.a. nødvendig behandling eller annen smittevernhjelp. Å gå til psykolog eller psykiater kan være nødvendig behandling, det kan bl.a. være viktig for å akseptere diagnosen og å bli i stand til å leve med den. All helsehjelp som er hivrelatert skal være gratis og den kan ikke nektes den hivpositive under påskudd av at det ikke finnes midler på budsjett.

Rett til smittevernhjelp
Enhver har rett til nødvendig smittevernhjelp. Smittevernhjelp er å anse som en del av rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, jf. pasientrettighetsloven § 2-1 første og annet ledd. Den som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp. En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til medisinsk vurdering og utredning (diagnostikk), behandling, pleie og annen nødvendig smittevernhjelp. Smittevernhjelp som nevnt i dette leddet kan ikke nektes med den begrunnelse at det ikke er dekning for utgiftene på vedtatte budsjetter. Den som søker smittevernhjelp kan påklage avgjørelsen til Helsetilsynet i fylket hvor han/hun mener feil er begått. Slik klagerett har også pårørende. Departementet kan gi forskrifter til utfylling av denne bestemmelsen, herunder smittevernhjelp mot andre smittsomme sykdommer. Endret ved lover 2 juli 1999 nr. 61 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 1 des 2000 nr. 1196), 15 juni 2001 nr. 93 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1417), 29 aug 2003 nr. 87 (i kraft 1 sep 2003 iflg. res. 29 aug 2003 nr. 1092).

Gratis tjenester og tiltak
Departementet kan bestemme at tjenester eller tiltak etter loven skal være gratis for den som er i fare for å bli smittet med smittsomme sykdommer, eller som allerede er det.