Hvor tidlig bør behandling startes?

Slik jeg har forstått det begynte man medisinsk behandling av hivpositive når det såkalte CD4-tallet var under et visst nivå (200), men at man nå har gått bort fra dette. Jeg har lest at jo tidligere man begynner med antiretrovirale medisiner desto bedre vil almenntilstanden for enkelte hivpositive være. Er dette riktig?

Det er riktig at man har begynt å behandle personer som lever med hiv på et tidligere stadium enn tidligere, dvs. selv om CD4-tallene er høyere enn 200. Laveste anbefalte grenseverdi for CD4-tallet er i dag på 350 om man ellers ikke har noen kliniske symptomer eller plager som tilsier at man bør starte behandlingen på et enda høyere CD4-tall. Det pågår studier som skal se på om man bør starte på et enda høyere CD4-tall.

Grunnen til dette er at man har sett at personer som lever med hiv kan ha noe økt risiko for andre ikke-AIDS-definerende hendelser, dvs. andre sykdommer enn de som man i sin tid brukte som kriterium for å stille diagnosen aids. Det dreier seg om noen kreftformer og tradisjonelle livsstilsrelaterte sykdommer (for eksempel hjerte-/karsykdommer) som ser ut til å opptre noe hyppigere hos personer som lever med hiv enn andre. Rasjonalet for tidligere behandlingsstart med hiv-medisiner er at man ved å redusere de skadelige konsekvensene som viruset har på kroppen over tid, vil redusere sjansen for å få disse såkalte ikke-aids-relaterte hendelsene.

Almenntilstanden til den enkelte er selvsagt relatert til fravær av andre sykdommer og lidelser, men også til hvordan den enkelte tåler hivbehandlingen. Imidlertid vet vi ikke ennå hva som er det optimale oppstartstidspunktet for hiv-behandlingen. Noen mener det beste er å starte behandling umiddelbart etter smittetidspunktet, mens andre mener at man uansett kommer for sent til for de aller fleste i akuttfasen (dvs. de første ukene) siden mange da ikke vet om smitten. Derfor mener fortsatt mange at man bør vente med å starte livslang behandling med potensielle bivirkninger til det er vitenskapelig god dokumentasjon for at den forebygger ytterlig skade på immunforsvaret, sykdommer og død.

Det siste ordet i denne debatten er ikke sagt, og vi som behandlere, må holde oss oppdatert og tilby beste behandling ut ifra aktuell vitenskapelig dokumentasjon til enhver tid.

Frank O Pettersen
Lege Oslo universitetssykehus