PrEP som forebyggende

Slik jeg har forstått det vil Center for Disease Control (CDC) i USA anbefale at hivmedisiner kan anvendes som et forebyggende middel i utsatte grupper, såkalt pre-eksponeringsprofylakse (PrEP). Er dette noe som diskuteres i fagkretser her i landet?

Ja, det stemmer at hivmedisinenes forebyggende effekt har blitt tydeligere og bedre belyst i større studier de siste årene. «Treatment as prevention» var også slagordet for en av de internasjonale hivkongressene for få år siden. Det er i tillegg tydelig at aktuelle ikke-medikamentelle grep for å redusere hivsmitten alene, ikke har klart å stoppe økningen i antallet nysmittede med hiv – i alle fall ikke i gruppen menn som har sex med menn (msm) i den vestlige verden. Antallet nysmittede blant heteroseksuelle går ned i enkelte deler av verden.

Ja, dette diskuteres og vil bli diskutert mer. Om man skal tilby medikamentell behandling til alle friske msm, dvs. ikke bare dem som definerer seg selv som homofile, har flere etiske, medisinske, praktiske og økonomiske aspekter. Er det riktig å medisinere – eller sykeliggjøre om du vil – friske mennesker som kan utvikle bivirkninger til en behandling for en sykdom de ikke har på grunn av deres seksualpraksis? Hvordan skal man få alle – eller i hvert fall de aller fleste – msm til å stå fram og be om slik behandling? Er samfunnet villig til å betale for den type forebyggende behandling? Spørsmålene blir ikke enklere eller mindre i fattigere deler av verden der de ikke en gang har mulighet til å tilby behandling til dem som er smittet og syke, og der kanskje alle seksuelt aktive voksne uavhengig av legning vil måtte tilbys slik behandling. På den andre siden kan man si at forebyggende medikamentell behandling allerede benyttes i stor utstrekning mot f.eks. hjerte- og karsykdommer til store utgifter for samfunnet over blåreseptordningen vel vitende om bivirkningsrisikoen. For samfunnshelsen vil det dessuten være bra om hivepidemien stoppes, for den skaper sykelighet, død, reduserer arbeidsevnen og livskvaliteten til borgerne og koster mye å behandle.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus