Hører dårlig

Jeg har fått problemer med hørselen, og legen min sier at slikt kan skje plutselig. Kan det ha noen sammenheng med hivmedisinene jeg går på?

Ja, det stemmer at plutselig hørselstap er vanligere hos unge hivpositive enn hivnegative personer. Men det er i utgangspunktet veldig sjelden med plutselig innsettende hørselstap hos unge pasienter. En økning av en veldig lav risiko gjør at det likevel ikke vil gjelde så mange.

Vi ser derfor svært få tilfeller i klinisk praksis. Redusert hørsel forekommer hyppigere med økende alder i den generelle befolkningen, så også med hivpasienter. Imidlertid finnes det rapporter om at hivpasienter over 35 på antiretroviral behandling har en høyere forekomst av hørselsforstyrrelser enn hva alderen alene skulle tilsi.

Før effektiv antiretroviral behandling ble tilgjengelig, skyldtes en del av hørselsproblemene kronisk ørebetennelse og opportunistiske infeksjoner i øret og hjernen. Forekomsten av disse infeksjonsutløste hørselsnedsettelsene har falt betydelig etter introduksjonen av antiretroviral behandling – i alle fall om den igangsettes i tide.

Jeg har imidlertid sett at det er studier på gang som undersøker dette nærmere. Problemet nådde kanskje ikke opp blant de mer livstruende og alvorlige komplikasjonene som man så før effektiv behandling ble introdusert?

Økende oppmerksomhet kan resultere i bedre kunnskap om omfanget av og årsakene til problemet. For den enkelte gjelder uansett at man får ta det opp med hivlegen sin om man skulle merke at det har blitt et problem.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus