Forskjell på kvinner og menn?

Er det riktig at hiv-infeksjonen kan arte seg forskjellig hos kvinner og menn?

Dette er det ikke sett så mye på, men det er kjent at genetiske varianter i immunforsvaret vårt kan ha konsekvenser for hvor raskt infeksjonen utvikler seg. Genetiske varianter kan uttrykkes ulikt mellom kjønnene. Det klassiske eksemplet på kjønnsbunden arv, er blødersykdom, som er såkalt X-bundet, dvs. sykdomsgenet er koplet til det kvinnelige kromosomet. Imidlertid har kvinner to X-kromosomer, og for at hun skal bli bløder, må hun ha fått ett sykt X-kromosom fra mor og ett fra far. Men far måtte i så fall ha vært bløder selv, for menn har bare ett X-kromosom (og ett Y-kromosom). Slik sett blir kvinnen bærer av sykdomsgenet og vil gi det videre til halvparten av alle sine barn.

De guttebarna som får genet, blir syke, mens jentene bare blir bærere. De barna som ikke får det syke genet, blir ikke syke og bærer ikke sykdommen videre til sine barn.

Jeg har sett en artikkel fra 2009 der de fant varianter av X-kromosomet som så ut til å være knyttet til raskere utvikling av hiv og ikke. De genvariantene de så på, så ut til å være ulikt uttrykt mellom asiater på den ene siden og europeere og afrikanere på den andre siden – til fordel for asiatene. Det vil nok kommer mer informasjon om genetiske variasjoner og sykdomsrisiko der også kjønnsaspektet er med.