Alltid time på slutten av dagen

Spørsmål: Tannlegen min gir meg alltid siste time på dagen, med henvisning til at det krever ekstra rengjøring etter at jeg har vært der. Er det virkelig nødvendig? Jeg får også en post på regningen som heter "Smitteforebyggende tiltak". Er det bare hivpositive som får det? Og hvorfor får jeg ikke refundert dette som en del av kostnadene til behandlingen?

Det er praktiske hensyn med rengjøring av kontor med glutaraldehyd eller klorforbindelser med tørketid en time som er foranledningen til dette. Det er riktig at et normalt hygieneregime skal ta hånd om både kjent og ukjent smitte. Men i tilfeller med kjent smittestatus vil mange kunne se seg tjent med å øke innsatsen ytterlige et nivå. Dette vil for øvrig ikke bare gjelde for hivpositive pasienter, men også Hepatitt B og C-pasienter. Da er det praktisk at man ikke har pasienter etterpå. Om dette er en påkrevet prosedyre, kan sikkert diskuteres. Hensikten er imidlertid god, og slett ikke ment som en forulempning for enkeltpersoner. Snarere bør det oppfattes som et positivt resultat en åpen dialog mellom pasient og behandler, som har resultert i at all innsats blir satt inn på å hjelpe pasientene til adekvat behandling.

Det er for øvrig et poeng at man ved å sette opp timeavtale på slutten av dagen, har enda bedre anledning til å bruke den nødvendige tid for å få gjennomført behandlingen etter pasientens ønsker og anvisninger. Man kan dermed også ha mulighet for å redusere antall besøk, noe som vil være til pasientens fordel.

Til ditt siste spørsmål vil jeg si at, nei, dette er en generell takst som brukes av svært mange tannleger og som dekker visse kostnader knyttet til hyugieneregimet på klinikken. Siden norske tannleger - offentlige etater som privatpraktiserende - er pålagt å lage sitt eget honorarsystem med egne priser, har mange valgt å videreføre denne taksten fra det tidligere honorartakstsystemet som ble forhandlet med Staten i perioden 1976-1995. Hvordan taksten brukes er opp til den enkelte tannlege. Men det er altså ikke enspesialordning for smittebærende pasienter av noe slag.

Når det gjelder refusjon av kostnader så følger disse de offentlig fastsatte takstene (av Helse- og omsorgsdepartementet). Tannlegenes takster avviker for de aller flestes del - både offentlig og privat - en god del fra HOD-takstene. Differensen mellom refusjonstakstene og tannlegens takst ("mellomlegge") er normalt folketrygden uvedkommende og må dekkes av medlemmet (dvs. folketrygdens medlem = pasienten). Så også for hygienetaksten. Dette systemet gjelder for øvrig ved all behandling der det ytres bidrag fra folketrygden til tannbehandling.

Da håper jeg at jeg har klart å uttrykke meg forståelig slik at det framgår hva vi Tannlegeforeningen står for. Vårt mål er at alle pasienter - smittefrie som smittebærere, både med og uten kjent smittetstatus - skal få tilgang til god og adekvat tannbehandling. Det må tross alt være det viktigste - ikke når på dagen man får utført behandlingen.

Morten H. Rolstad
Informasjonssjef
Den norske tannlegeforening