Hva skal du betale?

creditcard

Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer. Disse sykdommene er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å sikre lav utbredelse har myndighetene pålagt de som lever med disse sykdommene særskilte rettigheter og plikter. En sentral rettighet i denne forbindelse er at all behandling som er hivrelatert skal være gratis, det vil si at den skal være uten egenandel for pasienten. Med behandling forstås her både legebesøk, eventuelle tester og medisiner.

Tannbehandling. Som hivpositiv har du rett til godtgjørelse etter Statens satser for det som kalles «infeksjonsforebyggende behandling».

Dekning av reiseutgifter for behandling, kontroll og undersøkelse for hivpositive pasienter.