Hiv og retten til behandling

Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige sykdommer. Dette innebærer at hivpositive har noen særskilte rettigheter og plikter, blant annet rett til behandling.

Allmennfarlige smittsomme sykdommer er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å sikre lav utbredelse har myndighetene, gjennom smittevernloven, pålagt de som lever med disse sykdommene særskilte rettigheter og plikter.

Dette innebærer at du som hivpositiv har rett til blant annet nødvendig behandling eller annen smittevernhjelp. All helsehjelp som er hivrelatert skal være gratis.

HivNorge har utarbeidet en serie med rettighetshefte for hivpositive. Du kan laste ned alle heftene, eller de kan bestilles direkte fra sekretariatet. Heftene er gratis.

rettgihetshefter

HivNorge har utarbeidet et rettighetshefte for hivpositive, som omhandler retten til behandling. Dette er det første heftet i en serie av temahefter som omhandler rettigheter og plikter for mennesker som lever med hiv. Retten til behandling kan lastes ned som pdf-dokument eller bestilles hos sekretariatet.

Pasientrettigheter. Hivpositive har pasientrettigheter på linje med andre pasienter, og i dette heftet kan du lese mer om de generelle pasientrettighetene. Heftet Pasientrettigheter kan lastes ned som pdf-dokument eller bestilles hos sekretariatet.

Personvern. Målgruppen for dette heftet er først og fremst hivpositive, helsepersonell og andre profesjoner som behandler personopplysninger om hivpositive. Målsettingen er å bidra med kunnskap om plikter og ansvar helsepersonell har når det gjelder behandling av personopplysninger. Heftet Personvern kan lastes ned eller bestilles fra sekretariatet.

Hjelp til bolig. I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Heftet Hjelp til bolig kan lastes ned som pdf-dokument eller bestilles hos sekretariatet.

Arbeidsliv. Dette heftet henvender seg til arbeidstakere, arbeidsgivere og andre med interesse for temaet. Hivpositive er i dag mer aktive i arbeidslivet og det betyr at de fleste med en hivdiagnose kan arbeide fram til pensjonsalder. Heftet Arbeidsliv kan lastes ned som pdf-dokument eller bestilles fra sekretariatet.

Økonomi. Mange kronisk syke opplever at deres diagnose får betydning for økonomien. Dette kan være fordi de må kjøpe legemidler eller hjelpemidler som de ellers ikke ville ha vært i behov av, eller at de opplever at de ikke får tilgang til ordninger som gjelder såkalte ”friske” personer. Du vil i dette heftet finne informasjon om ulike økonomiske ordninger som kan angå deg som hivpositiv.