Lov om vern mot smittsomme sykdommer

Helt sentralt i forhold til rettigheter og plikter for hivpositive er smittevernloven. Dette er en lov som regulerer smittsomme og allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Som hivpositiv har man etter smittevernloven krav på blant annet nødvendig behandling eller annen smittevernhjelp. All helsehjelp som er hivrelatert skal være gratis og den kan ikke nektes den hivpositive under påskudd av at det ikke finnes midler på budsjett.

Her finner du mer generell informasjon om smittevernloven.

Her kan du lese mer om hvilke rettigheter og plikter du som hivpositiv har etter smittevernloven.