Forsikringer

Mange som har hiv opplever det vanskelig å skulle forholde seg til forsikringsselskaper, særlig på grunn av sin hivstatus. Ikke minst gjelder dette i arbeidsforhold, fordi det er pålegg i yrkesskadeforsikringsloven om at alle på en arbeidsplass skal være forsikret.

Hittil har forsikringsselskapene hatt som policy at mennesker med hiv i likhet med enkelte andre sykdomstilstander som for eksempel kreft, har en statistisk risiko for en tidlig død, og det har innebært at mange har fått avslag på søknad om å få tegnet enkelte typer forsikring, som for eksempel gjeldsforsikring og livsforsikring.

Nemnden for helsebedømmelser - FNH (Finansnæringens Hovedorganisasjon) bestemte imidlertid i 2005 å anbefale at personer med hiv kan få livsforsikring på nærmere angitte vilkår.

Nemnden for helsebedømmelser er et bransjesamarbeid mellom ulike forsikringsselskap. De består av en forsikringsfaglig del og en medisinskfaglig del. Nemndens oppgaver er å utarbeide veiledende retningslinjer for helsebedømmelse og å gi anbefalinger i enkeltsaker. Det er med andre ord opp til hvert enkelt forsikringsselskap om de faktisk velger å tilby ordningen. Når det er sagt vil likevel Nemndens beslutninger være av stor betydning. Erfaringsmessig retter også selskaper utenfor bransjesamarbeidet seg etter Nemndens anbefalninger.

Helseopplysninger ved ny forsikring.