Legater

Har du det vanskelig økonomisk med lav inntekt eller trygd og har bodd i Oslo de siste tre årene, da kan dette være noe for deg.

Overformynderiet i Oslo administrerer tre legater som kan være av interesse for noen av våre medlemmer.
- sosiallegat til enslige og familier
- barnelegat til enslig eller familier med to eller flere barn under 18 år
- sykdomslegat til vanskeligstilte pga sykdom, ulykke, funksjonshemming etc.

Søknadsskjemaet er felles for alle legatene og kan lastes ned her:

Kunngjøres februar 2010
Sendes: Oslo overformynderi, Postboks 8773 Youngstorget, 0028 Oslo (Besøksadresse: Møllergata 16, kl. 10.00-14.30)