Livsforsikring på nærmere angitte vilkår

 Nemnden for helsebedømmelser – FNH (Finansnæringens Hovedorganisasjon) bestemte i 2005 å anbefale at personer med hiv kan få livsforsikring på nærmere angitte vilkår.

 Nemnden har kommet frem til sine anbefalninger på bakgrunn av artikler om forskningsstudier i internasjonalt anerkjente tidsskrift. På bakgrunn av disse har man funnet at enkelte utvalgte grupper av hivpositive kan likestilles med andre grupper sykdomsrammede som allerede tilbys en dødsrisikoforsikring. På dette grunnlag har man utarbeidet nærmere vilkår som må oppfylles for at tilbud om forsikring skal gis. Når det gjelder den konkrete utforming av vilkårene så skiller man i retningslinjene mellom ubehandlet og behandlet hivinfeksjon.

 For å avklare hvorvidt kriteriene for å få forsikring er oppfylt må en infeksjonsmedisiner fylle ut et skjema for helsebedømmelse. Dette er tilsvarende praksis som ved blant annet nyresykdommer, kreft, diabetes og lungelidelser. Da hivinfeksjonen i forskningssammenheng er ung, vil revidering av retningslinjene skje fortløpende ettersom nytt forskningsmateriale kommer til.

 Nemnden går inn for at forsikringsselskapene på de nærmere angitte vilkår bør tilby hivpositive en dødsrisikoforsikring. Videre anbefales at forsikringen kun kan tegnes for en begrenset tidsperiode av fem år. Det tilkommer også et tillegg, høyere enn normalt, på 4 promille av forsikringssummen. Man ser her klare paralleller til den forsikring som tilbys de sykdomsrammende som man har funnet å kunne sammenligne enkelte grupper av hivpositive med.

 Nemnden har i sitt arbeid med utarbeidelse av retningslinjene behandlet hiv som enhver annen kronisk sykdom. Dette er først og fremst viktig i et antidiskrimineringsperspektiv. Videre er det et steg i riktig retning for å motvirke den stigmatisering som mange hivpositive har erfaringer med. På lik linje med andre kroniske lidelser vil sykdommens innvirkning på den enkelte variere. Det vil imidlertid alltid være slik at det å ha hiv, på lik linje med andre diagnoser, kun er en del av personens helse.

 Nemnden har også i utarbeidelse av skjemaene som skal fylles ut av infeksjonsmedisinerne vært påpasselig ovenfor stigmatiseringsproblematikken. Skjemaene og deres utforming innebærer et skritt vekk fra tenkningen om risikogrupper.

Uføreforsikring
 Da Nemnden foretok en gjennomgang av retningslinjene ovenfor hivpositive vurderte de også om det var grunnlag for å tilby mennesker som lever med hiv uføreforsikring. Dette ble besvart negativt og det er så langt ingen selskap som tilbyr forsikringer med uføredekning til hivpositive. Det er viktig å være klar over at dersom du var forsikret da du ble smittet, har du rett til å fortsette denne forsikringen.

 Retningslinjer og skjema kan du laste ned her. I retningslinjene vil du se to koder som benyttes i forbindelse med søknad om forsikring. C4 betyr at man må betale et premietillegg på 4 promille av forsikringssummen. Dette gjelder for dødsrisikoforsikring, dvs. forsikring som gir utbetaling ved død. C4 er det laveste premietillegget som benyttes. R1 betyr avslag for uførerisikoforsikring, dvs uførepensjon og uførekapital (engangsutbetaling ved uførhet).