Hva kan du trekke fra på skatten?

Hvis du har utgifter på grunn av hiv, kan du trekke dette fra på selvangivelsen. Skatteloven gir adgang til dette for personer som har en varig sykdom, og hiv faller inn under denne kategorien.

Diagnosen må dokumenteres med en legeattest. Du trenger imidlertid ikke å sende inn en attest på din diagnose årlig, da hiv er en kronisk sykdom.

Fradragsordningen for store sykdomsutgifter vil gjelde til og med skatteåret 2014. Særfradraget fases ut over en periode på tre år fra og med inntektsåret 2012.

Her kan du lese mer om utfasingen av ordningen om særfradrag for store sykdomsutgifter.

Det følger av lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-83, 1.ledd, 1 punktum at: ”Skattyter som i inntektsåret har hatt usedvanlig store kostnader på grunn av egen eller forsørget persons sykdom eller annen varig svakhet, gis særfradrag i alminnelig inntekt så langt kostnadene kan dokumenteres …” Kostnadene må utgjøre et visst beløp, og for 2011 er dette kr. 9 180. Bestemmelsen er også presisert i Lignings – ABC, se kapittelet ”Særfradrag – sykdom eller svakhet”. Dette er en håndbok som utgis årlig av Skatteetaten, og som inneholder en tolkning og forklaring av skatteloven. Saksbehandlere vil vanligvis legge det som står i boka til grunn ved behandling av selvangivelser. 

Utgiftene må være en direkte eller indirekte følge av at du er hivpositiv. Det må dreie seg om utgifter som du ikke ville hatt eller som ikke hadde vært så store foruten diagnosen. Ekstrautgiftene kan for eksempel skyldes slitasje på klær og sengetøy pga. diaré og nattesvette, kjøp av kosttilskudd, hudpleieprodukter og i noen tilfeller også fordyret kosthold ved spesialdiett. Behandling, herunder legebesøk og medisiner for hiv, skal være gratis (se heftet ”Retten til behandling”). Dersom du likevel har hatt utgifter til legebesøk eller annen behandling fra helsepersonell relatert til din hivdiagnose, eller en annen varig sykdom, vil også disse kunne trekkes av. Når det gjelder utgifter til behandling utenfor det offentlige helsevesenet, som ulike former for alternativ behandling, oppstilles det tilleggsvilkår for å gjøre fradrag. Det gis bare særfradrag dersom det offentlige helsevesenet ikke har et tilsvarende tilbud, og det oppsøkte tilbudet anses som faglig forsvarlig.

Nærmere om vilkårene for fradrag på grunn av store sykdomsutgifter ved behandling m.v. i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell utenfor norsk helse- og sosialvesen er å finne i forskrift fra Helsedirektoratet av 14.april 1988 nr.295. 

Krav til dokumentasjon
Alle utgifter du krever fradrag for må dokumenteres. De siste årene har ligningsmyndighetene skjerpet dette kravet. Selv om du tidligere år har fått fradrag kan du derfor nå oppleve at ligningsmyndighetene ber om dokumentasjon på utgiftene. Dokumentasjonskravet er et todelt krav:

- For det første må du sannsynliggjøre at du ikke ville hatt utgiftene foruten diagnosen. Når det gjelder for eksempel utgifter til kosttilskudd, krever nå ligningsmyndighetene at dette er forordnet av lege. Dersom du trenger kosttilskudd, bør du derfor skaffe en legeattest som presiserer at dette er nødvendig for deg. Når det gjelder de andre ekstrautgiftene, er det også her fordelaktig å vise til en legeattest som bekrefter at utgiftene skyldes hivrelaterte plager.

- For det andre må du kunne sannsynliggjøre at du faktisk har betalt for produktet eller tjenesten. Dette betyr at du må konkretisere utgiftene og helst også vedlegge kopi av kvitteringer.

Hvis du ikke var klar over det ovennevnte kravet, kan du skrive et vedlegg til selvangivelsen hvor du spesifiserer utgiftene og forteller hvorfor de har sammenheng med sykdommen. Dette kan muligens gi deg gjennomslag for fradraget likevel. Men for kommende ligninger er det viktig å ta vare på kvitteringene da ligningsmyndighetene kan be om å få disse fremlagt.

Det gis ikke fradrag for utgifter som dekkes av det offentlige. Det er kun det du betaler selv som kan trekkes fra. Hvis du mottar grunnstønad for utgifter på grunn av for eksempel klesslitasje, kan du ikke trekke fra utgifter til dette på skatten.

Hvordan kreve fradrag?
Fradrag kreves gjennom å endre tilsendt selvangivelse. Er det første gang du søker dette, har du kanskje også tidligere hatt fradragsberettigede utgifter. Da kan du forklare dette for ligningsmyndighetene i et eget vedlegg, og på den måten søke om fradrag også for tidligere års ligninger. Dersom fradraget ikke godtas, er det mulig å klage på ligningen når den foreligger. Klagefristen fremgår av vedtaket.

HivNorge har laget et støtteskriv som nevner de vanligste merutgiftene som hivpositive har. Her finner du støtteskrivet fra HivNorge om særfradrag for store sykdomsutgifter for likningsåret 2011. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å kun legge ved dette skrivet. Som påpekt ovenfor må du dokumentere de utgiftene du har hatt det foregående året.