greeceboat

Ut å reise

Utvikling av nye medisiner gjør at flere hivpositive kan reise mer. Dermed øker også behovet for informasjon om hvilke regler som gjelder for de landene man har tenkt å besøke.

Innreiserestriksjoner for hivpositive finnes i en del land. Hivpositive nektes innreise i blant annet Brunei, Forente arabiske emirater, Irak, Qatar, Russland, Saudi-Arabia og Sudan om statusen er kjent. For enkelte av disse landene, som Russland, avkreves imidlertid ikke hivtest for å få turistvisum. I Singapore risikerte man tidligere å bli utvist om hivstatusen blir kjent, men landet fjernet denne bestemmelsen i 2015 slik at hivtest nå kun kreves for lengre opphold. USA innførte en slik restriksjon i 1987, og denne ble fjernet fra og med 1. januar 2010. En tilsvarende lov i Sør-Korea ble også fjernet samme dag. I slutten av april samme år fjernet også Kina disse restriksjonene, og i noen måneder senere føyde Namibia seg på listen over land som har fjernet disse begensningene. Flere og flere land fjerner nå disse bestemmelsene.

I noen land, for eksempel Sudan og Papua New Guinea, kreves det hivtest før innreise. Generelt sett er det ingen eller få problemer innenfor EØS-området og i resten av Europa. Vær imidlertid oppmerksom på at noen land opererer med restriksjoner på lengre opphold (for studier, arbeid, osv.) mens de ikke har det for kortere turistopphold.

Ifølge nettsida hivrestrictions.org er det nå 115 land som ikke har noen restriksjoner. Den samme siden er veldig oversiktlig, men ser ikke ut til å være oppdatert på en stund.

utåreise

 

Vaksiner og medisiner
Utover restriksjoner på reise bør man være oppmerksom på infeksjoner som kan være vanlig ved reise, slik som for eksempel mageproblemer. Til noen land i Afrika og Sør-Amerika kreves det en gul feber-vaksine. Denne vaksineble tidligere ikke anbefalt for hivpositive, men infeksjonsleger sier at nå er det trygt å ta denne. Det kan også være at for eksempel en malariaprofylakse ikke harmonerer med hivmedisinene dine. Vi anbefaler derfor at du snakker med legen din før du skal reise, slik at du får tatt eventuelle vaksiner og kan ta med deg nødvendige og riktige medisinene. Folkehelsa har gitt ut en veiledning om vaksiner for pasienter med nedsatt immunforsvar.

Mange hivmedisiner kommer i store forpakninger, det kan ta stor plass. Å overføre tablettene og kapslene til en dosett, (en pilleeske) kan være en bedre løsning. Vær uansett oppmerksom på at skulle du bli stoppet i tollen, må du gjøre rede for hvilke medisiner du bærer og bevise at du er avhengig av dem på daglig basis. Kopi av resepten og minst én originalpakning kan dokumentere dette. Eller så kan du be om attest fra legen din.

Holdbarheten på noen medisiner kan bli redusert som følge av at den fjernes fra originalpakningen, og enkelte medikamenter krever kjølig oppbevaring - noe som kan være et problem om du ikke har tilgang til kjøleskap. Snakk med legen eller apoteket der du vanligvis henter medisinen om hva som er nødvendig med den kombinasjonen du bruker.

Forsikring
Du bør også tegne en reiseforsikring slik at du får nødvendig medisinsk oppfølging om en ulykke skulle inntreffe, men det er verdt å lese "den lille skriften" på polisen. Dersom du går til legebehandling for en "alvorlig lidelse eller sykdom, er legeerklæring før avreise nødvendig", heter det i flere av forsikringsselskapenes vilkår. Ta kontakt med forsikringsselskapet om du er usikker, og be legen din om en erklæring som sier at du er tilstrekkelig frisk og rask til å legge ut på reisen.

For reiser innenfor EØS-området samt Sveits dekkes utgifter til medisinsk behandling ved øyeblikkelig hjelp på lik linje med landets egne borgere. Du må imidlertid ha med deg europeisk helsetrygdekort som viser medlemskap i Folketrygden. Dette får du ved henvendelse til Helfo (Helseøkonomiforvaltningen). Ved en ulykke må du imidlertid få dekket retur-reisen gjennom en reiseforsikring.

Lenker til ytterligere informasjon
Ytterligere informasjon kan du finne på nettsida, European Aids Treatment Group, hvor land for land er listet opp. Der kan du også laste ned en liste som du kan skrive ut. Denne siden ser dessverre ikke ut til å være oppdatert på en stund, så det kan være at enkelte land som har reiserestriksjoner nå har opphevet disse.

Den amerikanske nettsida The Body har også masse nyttig informasjon om hva du som hivpositiv bør tenke på i forbindelse med utenlandsreiser.

Unaids, FNs organ for bekjempelse av hiv og aids, har nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal se på reiserestriksjoner.

God tur!