Bruk de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv!

Norsk forening for infeksjonsmedisin har laget norske faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv, som i stor grad bygger på European AIDS Clinical Society(EACS) europeiske retningslinjer.

All oppfølging og behandling av hiv i Norge må følge de samme retningslinjene. Hiv er i dag en kronisk diagnose som pasientene lever lange liv med, det gjør at informasjon til pasientene må gis slik at de selv kan involveres i sin hivbehandling.

I Norge er det forskjell på oppfølgingen av hiv ut fra hvilket sykehus og hvilken lege man får behandling av. Det er ikke bare store variasjoner på tidsbruk, konsultasjoner og profesjoner som er tilgjengelig for hivpositive, det er også forskjell i hvordan behandlende lege gir informasjon og bruker de faglige retningslinjene. Det er stort sett enighet om at tidlig hivbehandling er positivt, men noen leger holder fortsatt på at behandling ikke tilbys før CD4-tallet er mindre enn 350. Dermed kan det fremste kriteriet for å starte behandling, nemlig pasientens motivasjon utebli som en faktor.

I dag er det kun ett sykehus i Norge som har opprettet brukerråd for hivpositive, der pasientene selv har direkte innvirkning på hvordan oppfølging og behandling skal skje. Arbeidet med mer brukermedvirkning og brukerstyring må fortsette, og flere brukerråd må opprettes for hivpositive på sykehusene.  Dette vil innebære at helsepersonell må legge til rette for medvirkning å gi fra seg makt og styring til pasientene, det vil ikke si at de skal gi fra seg sitt faglige ansvar.  På veien dit vil det å gi pasienten selv mulighet til å se at oppfølgingen de får følger de retningslinjer som er for hivbehandling et viktig steg i riktig retning. Dette innebærer at infeksjonslegene må sørge for at pasienten får retningslinjene for oppfølgingen og behandlingen av hiv.

Det er også viktig at fastleger har kjenneskap til disse når de møter hivpositive pasienter og særlig for fastleger som har ansvar for hivbehandling og oppfølging er det viktig at de kan retningslinjene for oppfølgingen.

Forskere og de fleste infeksjonslegene er nå enige om at tidligst mulig oppstart av hivbehandling er positivt for pasientens egen helse, og i et hivforebyggende perspektiv. Hivbehandlingen i dag har ingen bivirkninger til tolererbare bivirkninger, og hivpositive som er på behandling anbefaler nydiagnostiserte å starte så tidlig som mulig. Tidlig hivbehandling skjer ikke uten at den hivpositive får informasjon og valget om å starte.  Det er veldig individuelt blant infeksjonslegene om de ikke refererer direkte til Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv.

HivNorge krever at hivpositive skal få en likeverdig (adekvat og tilpasset) behandling uansett hvilket sykehus og hvilken infeksjonslege de blir henvist til for oppfølging for hivdiagnosen. Vi forventer at alle infeksjonsleger bruker de Faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv.

Vedtatt på årsmøtet 14.03.2015