smittefare

Bruk av tall

Folkehelseinstituttet har lagt frem tallene over nydiagnostiserte hivpositive i 2011. Tallene holder seg jevnt høye, men tallet for nydiagnostiserte blant menn som har sex med menn er det høyeste noensinne.

97 menn ble smittet med hiv etter å ha hatt sex med en annen mann. Erkjennelsen av ikke å ha lykkes bra nok i det forebyggende arbeidet, bør være fremtredende for alle oss aktørene på feltet. Ikke minst ser vi dette høye tallet som et resultat av myndighetenes mangel på politisk prioritering på dette området de siste årene.

Samtidig kunne blant andre Folkehelseinstituttet også presentere resultatene fra den norske delen av undersøkelsen EMIS 2010 (European MSM Internet Survey). EMIS er en internettbasert undersøkelse som har til hensikt å kartlegge seksualvanene til menn som har sex med menn (MSM). Formålet med rapporten er å gi innspill til det hivforebyggende arbeidet blant MSM i Norge.

Også i EMIS-rapporten er resultatene nedslående. Ved første øyekast kan det se ut som et flertall av hivpositive MSM gjennomgående praktiserer usikker sex og dermed utsetter partnerne sine for hivsmitte. To av tre hivpositive respondenter oppfører seg på denne, måten, ifølge denne rapporten.

72 av de norske respondentene oppga at de var hivpositive. Til sammen hadde det innen utgangen av 2011 blitt diagnostisert 1549 hivpositive MSM her i landet, ifølge Folkehelsa. HivNorge ønsker å understreke at 72 personer utgjør en liten andel av denne gruppen. Det er derfor provoserende å se at et flertall av hivpositive menn som har sex med menn nå stemples som uansvarlige i jakten på å finne en seksualpartner. HivNorge ønsker å slå fast at de aller fleste hivpositive er ansvarlige mennesker som gjør hva man kan for å unngå å smitte andre.

Men også andre resultater i rapporten kan bidra til å nyansere dette bildet: Ifølge EMIS går et flertall av de hivpositive respondentene (65 prosent) på medisinsk behandling og så godt som alle får oppfølging av lege for hivdiagnosen. 46 prosent oppgir at behandlingen er effektiv. Vellykket behandling av hiv resulterer i en betydelig redusert smitterisiko.

Ingen smittefare ved behandling

HivNorge er kjent med at mange hivpositive frykter og opplever at omkostningene ved å informere om en hivdiagnose er så store at mange lar være. Dette er forhold som bekreftes i Fafos levekårsundersøkelse blant hivpositive (Fafo-rapport 2009:13), og som vi også kan se i EMIS-rapporten.

Undersøkelsen slår også fast at 71 prosent ikke forteller sine sexpartnere om egen hiv status. Til sammenligning gjør heller ikke et flertall av hivnegative dette, 65 prosent.

Vi vet fra våre medlemmer at det ofte foregår en ordløs kommunikasjon i møter mellom menn som har sex med menn, hvor sex er aktuelt. Utgangspunkt for denne kommunikasjonen er en forventning om at den hivpositive har et spesielt ansvar for å informere. Dersom den ene er positiv og den andre negativ, foregår resonnementet omtrent slik: Den hivnegative tenker at det er den positive som har ansvar og at han derfor ikke behøver å beskytte seg om den andre ikke sier noe. Den hivpositive tenker ofte stikk motsatt: Siden den andre (den negative) ikke tar initiativ til å beskytte seg, er han også positiv og dermed trenger vi ikke beskytte oss. Slik nonverbal kommunikasjon kan resultere i en ny smitteoverføring.

HivNorge mener at assisterende helsedirektør Bjørn Guldvåg har rett når han sier – i Helsedirektoratets pressemelding om EMIS — at hivpositive som selv ikke kjenner sin status står for mer en stor andel av all nysmitte i Europa. Det er derfor bekymringsfullt at 33 prosent av respondentene i EMIS-undersøkelsen oppgir at de aldri har mottatt resultater på en hivtest, og dermed ikke kjenner til hvorvidt de er hivpositive. Guldvåg slår derfor fast at man må øke testaktiviteten og sørge for at flere blir klar over sin status.

Det er HivNorge som interesseorganisasjon for hivpositive enig i. Det er imidlertid ikke nok bare å øke testtilbudet. Vi mener det mangler en vesentlig del i denne debatten. Det diskuteres lite hvordan man skal forebygge spredning av hiv. Når en hivtest ikke lenger er en dødsdom, er nok en vesentlig del av belastningen av å leve med hiv underkommunisert, for eksempel i møtet med nye partnere og ved å ta medisiner hver dag, uansett hvor du er og hvor du skal. Erfaringene med en positiv hivdiagnose vil de fleste oppleve som begrensende i dagliglivet.

EMIS-rapporten kan absolutt være et viktig bidrag inn i det hivforebyggende arbeidet. Men å konkludere ut i fra den om at hivpositive er uansvarlige er å trekke konklusjonene altfor langt.