lovboken

Opphold på humanitært grunnlag

HivNorge ser med bekyrming på den praksis Utlendingsnemnda har etablert og har sendt arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen følgende brev:

HivNorge har uttrykt bekymring for den praksis som nå er etablert i Utlendingsnemnda (UNE) for opphold på humanitært grunnlag på grunn av hiv etter Utlendingsloven (utl.) § 8, 2. ledd. Dette ble senest gjort på møte med statssekretær Libe Riber-Mohn fredag den 6. denne måneden. Vi ble i dette møte møtt med forståelse for vårt engasjement, men beskjeden fra statssekretæren var at det ikke var mulig for departementet å legge føringer i annet enn forskriftsform ovenfor UDI. Videre presiserte statssekretæren at det i dagens ordning ikke ligger mulighet for politisk påvirkning ovenfor UNE.  HivNorge oppfattet at statssekretæren ga uttrykk for at politisk ledelse ikke kan influere på den praksis som er etablert.

Det er derfor med stor undring vi leser statssekretærens uttalelser til VG i forbindelse med beskyttelse av vitner i menneskesmuglingssaker den 12. juni. Det fremgår av denne artikkelen at regjeringen vil gjøre sitt ytterste for å influere på de avgjørelser som nå skal tas av UNE. Statssekretæren er sitert på følgende måte:

Vi har bestemt at vi vil sende en instruks til UDI om at ofre som har vitnet i alvorlige straffesaker om menneskehandel, som hovedregel skal få permanent oppholds- og arbeidstillatelse i Norge ...

Vi har ikke rett til å instruere UNE, men vi regner med at en instruks sendt til UDI vil være et av flere momenter nemnda vil vurdere i en slik sak.

HivNorge krever at Statsråden nå endrer den etablerte praksisen for opphold på humanitært grunnlag på grunn av hivstatus, da det ser ut til at det er mulig gjennom instruks. Om ikke dette gjøres må vi kunne konkludere med at den sittende regjering ikke har politisk vilje til å endre praksis og at regjeringen aksepterer at hivpositive sendes ut av vårt land for å dø.