stortinget_bred21

Høring i helse- og omsorgskomiteen

HivNorge møter i ettermiddag helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for blant annet å sørge for en økt innsats i hivfeltet. Det er ingen merkbar økning av tilskudd til seksuell helse i statsbudsjettet for 2017.

Dette er svært beklagelig med tanke på at man foruten å ha justert for pris- og lønnsvekst indeksregulering, ikke har hatt noen økning på dette området de siste 5 årene. Også, fordi regjeringen varsler fremlegging av en ny strategi for seksuell helse innen desember 2016.

Tilskuddsordningen for hivarbeid som forvaltes av Helsedirektoratet er lagt om fra og med 2016. Den er lagt opp til at tre organisasjoner har fått ansvaret og koordinering av tre satsingsområder; forebygging overfor menn som har sex med menn, forebygging overfor migranter og helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv. HivNorge er tildelt ansvaret for ivaretakelse av mennesker som lever med hiv for tre år. Så langt har man inkludert alle som jobber innenfor det samme området i søknaden. HivNorge har med seg Nye Pluss, Kirkens Bymisjon Bergen, Kirkens Bymisjon Stavanger, Kirkens Bymisjon Trondheim, Kirkens Bymisjon Haugaland og Aksept i sin søknad. Samarbeidspartnerne jobber godt sammen og vi ser allerede resultater av samordningen til gode for de som lever med hiv i Norge. Samtidig har det avdekket behov for økt antall tiltak for gruppen.

Manglende satsing på dette området vil redusere nødvendige tiltak for de som lever med hiv i dag. På tross av en svært gledelig nedgang i nysmittede i 2015, har vi imidlertid hatt en økning av mennesker som lever med hiv på 1214 personer de siste 6 årene. Behovet for tiltak har altså økt, mens tilskudd til å sikre nødvendige tiltak til samme gruppe er redusert.

Dagens hivmedisiner er svært effektive og bidrar til at mennesker med hiv som er på behandlingen ikke er smitteførende. Her i landet fødes det ikke lenger barn med hiv av mødre med hiv som er på vellykket behandling. Dette sammen med økt testaktivitet er hovedgrunnen til at vi i fjor så en reduksjon i nye smittetilfeller, som sannsynligvis vil fortsette å flate ut i 2016. Det er i dag rundt 5 000 mennesker som lever med hiv i Norge.

Satsingen på testing fungerer tilfredsstillende i dag, men det finnes en gruppe personer som har behov for andre tiltak. Dette er i hovedsak menn som har sex med menn, og personer med risikoatferd. PrEP (Pre Eksponerings Profylakse) er hivmedisiner som gis til hivnegative slik at de ikke kan få hiv, dette er veldokumentert i forskning at fungerer. Dette skrives i dag ut av infeksjonsleger eller fastleger og resultatene er gode. Men, det er behov for å sette dette i system, ikke minst i Oslo der potensialet er størst. Vi ber om at det settes av midler til et prøveprosjekt for PrEP med påfølgende forskning. 

Asylsøkere og innvandrere er andre grupper der det er viktig å nå ut til med informasjon og tilbud om testing. Denne gruppen er vanskelig å nå ut til av flere årsaker. Den er ingen enhetlig gruppe, men innehar store kulturelle, religiøse og språklige variasjoner, noe som stiller ekstra krav til tiltakene.

Erfaringer fra HivNorges rådgivningstjeneste viser at det mangler kunnskap om hiv i førstelinjetjenesten. Det er et tydelig behov for å sette hiv på dagsordenen hos fastleger, helsesøstre og annet helsepersonell som jo oftest er de som i første omgang kan fange opp om en person eventuelt har hiv.

Oppfølgingen av personer som lever med hiv utover behandling på infeksjonsmedisinske avdelinger/poliklinikker er i dag for dårlig utviklet. Flere frivillige organisasjoner driver gode tiltak overfor både hivpositive menn som har sex med menn, heterofile, par, asylsøkere og innvandrere. Men det er behov for å øke innsatsen, gjennom å sikre møteplasser, tiltak for likemannsarbeid og samtalegrupper, kursing og rådgivning. Videre må de frivillige organisasjonene fortsatt sikres midler for å opprettholde interessepolitisk arbeid og forebyggende tiltak.

HivNorge selv har nærmere 1000 rådginingssamtaler årlig, vi samler mer enn 500 personer til tiltak for både medlemmer og ikke-medlemmer og pågangen og behovet for flere tiltak og rådgivning øker kontinuerlig. Dette er mye for en liten organisasjon med 5 ansatte. I tillegg stiller våre frivillige (mennesker som lever med hiv) opp med mer enn 1800 frivillighetstimer som utgjør omtrent ett årsverk. Mange av disse stiller som samtalepartnere for mennesker som nylig har fått diagnosen eller trenger råd om hvordan det er å leve med hiv, som foredragsholdere hos organisasjoner, høyskoler, helsepersonell og på våre mange informasjonsoppdrag. HivNorge er tilstedeværende med informasjon og samtaler på Pride-arrangement over hele landet.

Våre tiltak er i stor grad lavterskel-tilbud og vårt kontor kan benyttes på ulike måter av alle som lever med hiv, både medlemmer og ikke-medlemmer. Terskelen for å ta kontakt skal være lav og tilgjengelig for alle, derav gjennomføres en rekke av våre tiltak på ettermiddag/kveld. Hjelp til selvhjelp er et viktig prinsipp i vårt arbeid. Men, behovet for flere tiltak er påtrengende.