gronningsaeter_bred

Hivpositive skal og må sette dagsordenen

Det er først og fremst på det politiske og sosiale planet at vi ser endringer på godt og vondt for hivpositive verden over, sier leder i HivNorge, Per Miljeteig og Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter.

gronningsaether_halvbred

På den medisinske siden er vi fremdeles langt fra en vaksine. Fremskrittene er små, men signifikante. Arne Backer Grønningsæter (bildet) har deltatt på konferansen som forsker og har presentert et prosjekt om levekår for hivpositive i fattige strøk i Cape Town i Sør-Afrika. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og University of Cape Town.
- Dette handler om å kartlegge hvilke utfordringer hivpositive står overfor i forhold til medisinering i fattige townships med lav inntekt, elendige boforhold, dårlig ernæring og konsekvensene dette har for behandling og medisinering. Han jobber også med hivforskning i Norge, blant annet samarbeider han og flere kolleger med HivNorge om en ny levekårsundersøkelse blant hivpositive i Norge. Grønningsæter sier at en konferanse som dette først og fremst er en møteplass mellom forskere, vitenskapsmenn, medisinere, hivpositive og aktivister av alle slag og at det ligger en enormt stor verdi i at disse verdenene møtes og utveksler erfaringer.
Mer fokus på MSM og andre sårbare grupper
- I så måte er aidskonferansene unike, mener han. Det Grønningsæter ser som den tydeligste utviklingen fra tidligere konferanser han har deltatt på er at det er blitt mer fokus på menn som har sex med menn. Det er også større fokus på andre rammede og sårbare grupper som sexarbeidere, transkjønnede og kvinner. Her har det vært tendenser til en type taushet som har vært til hinder for forebygging, mener Grønningsæter og viser til menn som har sex med menn i Afrika og behandlingen av transkjønnede verden over som de tydeligste eksemplene på dette.
- Transkjønnede er blant de som er hardest rammet av hiv, men som har hatt aller minst tilgang på hjelpetiltakene, sier Grønningsæter, og menn som har sex med menn (msm) i Afrika har vært en svært fortiet gruppe. Her i Mexico har det vært et sterkt fokus på synliggjøring av disse gruppene og det kan bare være av det gode for det forebyggende arbeidet.
Europa glemt
Fokus i Mexico City har i høy grad handlet om Latin-Amerika og det tredje verden. Europa er et kontinent som ser ut til å ha blitt glemt. Om to år er konferansen i Wien og da må det som skjer i Europa bli synligere. Her i Mexico har europeiske politikere sluppet alt for lett unna. - Det er tross alt skjedd en betenkelig utvikling i en rekke europeiske land med kriminalisering og straffeforfølgelse for overføring av hivsmitte. Fokuset har vært sterkt på kriminalisering her på konferansen, men europeiske politikere har sluppet for billig unna i forhold til for eksempel land i Vest-Afrika. Dette oppgjøret med europeiske lovgivere bør komme enda sterkere i Wien om to år, sier Grønningsæter.

per_m_halvbred

Lederen i HivNorge, Per Miljeteig, har bitt seg merke i et godt og ett dårlig utviklingstrekk i forhold til tidligere konferanser. - Det positive er at de hivpositive selv har stått frem med en sterkere og tydeligere stemme og krevd å få være med å sette dagsordenen, sier Miljeteig. - Vi vil selv være med å bestemme hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres. - Hivpositive MSM, sexarbeidere, rusbrukere og kvinner har begynt å kreve å få delta i avgjørelsene som tas og i gjennomføringen av dem. Dette skjer fordi nasjonale og politiske ledere feiger ut. Konferansen viser at hivpositive er og krever å få være ressurspersoner i kampen mot hiv. Dette har vist seg med stor styrke her i Mexico City og kan bare være et gode.
- Vi som representerer den organiserte delen av bevegelsen har en forpliktelse til å sørge for at dette bare vokser i styrke. Det kan vi blant annet gjøre ved å dokumentere konsekvensene kriminaliseringen, diskrimineringen og stigmatiseringen har for våre liv. Dette vil bli viktigere om vi skal klare å holde ved like det momentumet som denne konferansen har vært med på å skape. - For meg personlig har det vært en stor glede å være en del av dette.
Kriminalisering nok en gang
For Miljeteig er det også gode grunner til bekymring. Konferansen viser at stadig flere land tar i bruk repressiv og irrasjonell lovgivning i et fåfengt forsøk på å komme hivepidemien til livs. Det har blitt gjentatt igjen og igjen på Mexicokonferansen at kriminalisering ikke har noen gunstig innvirkning på begrensningen av aids. Snarere tvert i mot. Likevel er det klart at et økende antall land innfører slik lovgiving. Det ødelegger livet til hivpositive og legger forholdene til rette for at viruset skal kunne spre seg.
Som så mange andre av delegatene på konferansen, maner Miljeteig til kamp mot denne utviklingen. Han ser også at det skjer positive ting. - Vi har for eksempel klart å skape så mye oppmerksomhet rundt unødvendigheten av innreise- og oppholdsrestriksjoner av hivpositive som rundt 70 land har innført at flere sannsynligvis vil følge USAs eksempel og oppheve dem, sier Miljeteig. - Det er også en seier i kampen mot kriminalisering og det er gledelig, mener han.
Medisiner og behandling
Både Miljeteig og Grønningsæter er tilbakeholdne med å karakterisere den medisinske forskningene og resultatene av denne, men begge føler at fremskrittene her er viktig, men små. Det er ingen revolusjonerende nyheter, og vi er langt fra en vaksine.
Noe av det viktigste som har skjedd er at det er tydelig at man nå ser sammenhengen mellom behandling og forebygging og at behandlingen er en viktig del av forebyggingen. Testing og rådgivning, kombinert med medisiner gir en mer integrert behandling. Det betyr for eksempel at det er forsvarlig å øke antallet tester, rett og slett fordi man kan gi bedre behandling. Dette vil igjen ha betydning for spredningen av viruset fordi smittespredningen er størst blant hivpositive som ikke kjenner sin status.
Les også andre artikler fra Mexico-konferansen.