grohillestadthune_bred

Taler med to tunger

Menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune mener Norge taler med to tunger når det gjelder kriminalisering av hivsmitte. 12. mai legger justiskomiteen i Stortinget fram sine anbefalinger til ny revidert straffelov.

Regjeringen la i desember i fjor fram et nytt forslag til ny revidert straffelov. Her foreslås dagens paragraf 155, også kjent som hivparagrafen, fjernet. I stedet foreslås innført to nye paragrafer, 237 og 238, hvor innholdet med noen få unntak stort sett er det samme. HivNorge har hele tiden ment at det kun er i situasjoner hvor smitte har skjedd at straff skal kunne benyttes og har påpekt hva Unaids hele tiden påpeker; at trussel om straff ikke har noen forebyggende effekt. I regjeringens posisjonsnotat om hiv og aids henvises det til Unaids sin forebyggingsstrategi.

erik_solheim

I fjor sa utviklingsminister Erik Solheim til Positiv at "lover som kriminaliserer hivsmitte i utviklingsland undergraver menneskerettigheter og motarbeider folkehelsa". Gro Hillestad Thune er tidligere medlem i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hun reagerer på at norske toppolitikere reiser til andre land og snakker om menneskeverd - uten alltid å følge opp sitt ansvar hjemme. - Jeg syns det er uakseptabelt og på grensen til arroganse, sier Gro Hillestad Thune til NRK.

grohillestadthune

Hillestad Thune minner om at norsk rettspraksis diskriminerer hivpositive; noe FN også anklager Norge for. Hivpositive er faktiske den eneste gruppen i Norge som kan bli straffet for å smitte andre med sykdom, og siden 1994 er mer enn ti hivpositive blitt dømt for dette. Unaids anbefaler medlemslandene å fjerne lover som gjør hivsmitte kriminelt. Erfaringen viser at straff ikke forebygger smitte, men fører til økt stigmatisering. Dessuten vil færre teste seg for hiv og aids når det blir straffbart å ha sex når de er positive.

pinholt

LLHs leder Karen Pinholt skriver i et innlegg på Gaysir at regjeringen har valgt å la hensynet til en frykt basert på kunnskapsløshet veie tyngst i sine vurderinger. "LLH har prøvd, men vi har ikke lyktes med å finne et eneste fagmiljø som jobber med hivpositive eller med hivforebygging som mener kriminalisering av hivpositive er til hjelp i kampen imot hiv", skriver hun og fortsetter: "Vi har derimot funnet ganske mange fagmiljøer som mener at kriminalisering gir hivpositive en unødvendig ekstrabelastning. Mange går lenger og sier at kriminalisering av hivpositive gjør det forebyggende arbeid mot hiv vanskeligere. Det skyldes blant annet at folk blir redde for å teste seg av frykt for straffeforfølgelse. Det er trist at regjeringen baserer et lovforslag på lite annet enn fortidens frykt for en myteomspunnet og stigmatiserende sykdom. Regjeringen burde i stedet ha lyttet til Unaids og norske fagmiljøer på feltet."

Den nordiske samarbeidsorganisasjonen Hiv-Norden uttrykte på et møte i Stockholm forleden at kriminalisering virker mot god forebygging av hiv. De krever at nordiske regjeringer følger Unaids' anbefalinger.

12. mai legger Stortingets justiskomité fram sine kommentarer til forslag om revidert straffelov, som også omfatter de nye paragrafene §§ 237-238. Høyres medlemmer i komiteen ber imidlertid regjeringen foreta en bred, helsefaglig vurdering av hvilke tiltak som effektivt virker forebyggende mot hivsmitte, med spesielt fokus på hvorvidt oppdatert kunnskap tilsier at ny straffelovs §§ 237-238 rent faktisk virker forebyggende og at eventuelle forslag til lovendringer fremlegges for Stortinget innen rimelig tid.

 

Les også:
Ville hjelpe - endte bak murene
Forslaget bør trekkes tilbake
Straffelov og hiv hører ikke sammen
Ti årsaker til at kriminalisering ikke virker
Sterk kritisk til norsk lov
Høyres kommentarer til revidert "hivparagraf"
Sexforbud for hivpositive
Straff eller frivillighet
Undergraver forebygging