litteraturhuset_bred

Hvordan definerer du hiv?

Hiv handler om mer enn smittetall og kondombruk. Hvem definerer hva hiv er? Hvilke konsekvenser får det for hvordan man forholder seg til hiv og hivpositive? 13. april blir det debatt på Litteraturhuset i Oslo.

andreslekanger2

Skeivt Forum og Skeiv Seminarrekke inviterer til debatt, på Litteraturhuset i Oslo, for å diskutere nettopp hvordan hiv like mye er en sosial konstruksjon, som et faktisk virus. De mener at det språket vi bruker når vi omtaler det å leve med hiv, eller hivpositive, speiler vår forståelse og våre politiske motiver. Debatten tar for seg hvilke konsekvenser dette får for hivforebygging, kunnskapsnivå, og den politikk som preger hverdagen til hivpositive.

Andrès Lekanger fra Skeivt Forum er en av initiativtakerne til debatten.

Hva er bakgrunnen for at du arrangerer denne debatten?
Bakgrunnen for debatten er et innlegg som jeg og Håkon Haugli (AP) hadde i VG 5. april, hvor vi skrev om hivsituasjonen i Norge, og en debatt som har funnet sted i sentralstyret i LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Jeg ser at man snakker om hivpositives rettigheter og livssituasjon, dersom det kommer som følge av hivforebygging, og dette stiller jeg spørsmålstegn ved. Rent praktisk ser jeg argumentasjonen om et åpenbart sammenheng mellom hivforebygging og hivpositives rettigheter, men jeg mener at man også må se på dette på det prinsipielle planet. Hvem sitter med definisjonsmakten? Hvilke konsekvenser får det at fokuset på rettigheter kommer som følge av forebygging?

Hvorfor mener du det er viktig å debattere temaet?
I tilegg til et virus, er også hiv et sett med ideer som videreformidles. Dette får konsekvenser når disse ideene overføres til handling. Det er derfor viktig å dekonstruere ideene. Hivpositive må gis muligheten til selv å definere sin egen skjebne, ta kontroll og sette premissene i debatten.

Har du noen tanker om hva du ser for deg at en slik debatt kan bidra med?
Jeg håper at denne debatten kan føre til en bevissthet også hos hivnegative.
Videre håper jeg at hivpositive også ser at det er mulig å avvise tanken om at våres rettigheter skal være underlagt hivforebygging - og dermed hivnegatives interesser. Dette handler om likhet.

I praksis så vil forskjellige standpunkt i forhold til dette kunne ha noe å si for eksempel for hvilken forebyggingsstrategi man velger å bruke. Om hivpositive skal godta "skremselspropaganda" for at hivnegative skal føle seg trygge, eller om vi skal kunne kreve at andre skal godta at vi lever gode liv med hiv, uten å skamme oss.

Debatten finner sted på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 13. april, kl. 18-20.