henrikarildsen_bred

Dårlige kår i Norge

– Vi sitter igjen med et stort spørsmål om hvorfor hivpositives seksuelle og reproduktive rettigheter har så dårlige kår i Norge, sier lederen i HivEurope, Henrik Arildsen til hivnorge.no.

Paraplyorganisasjonen HivEurope har nettopp gjennomført en undersøkelse i 26 europeiske land om hvordan det står til med seksuelle og reproduktive rettigheter og helse for hivpositive i Europa. Hva slags rettigheter har par der den ene eller begge er hivpositive og som ønsker å stifte familie? Og like viktig, hva slags hjelp får de til å realisere sine ønsker? Norge kommer dårlig ut i undersøkelsen.

Et viktig funn er at praksis både med hensyn til rådgivning og hjelp å bli gravid varierer fra land til land. Det understreker behovet for å ta fatt på arbeidet med å skaffe hivpositive like rettigheter på dette området. – I så måte er resultatene av undersøkelsen et viktig arbeidsredskap nettopp fordi de så tydelig viser at noe må gjøres, sier Henrik Arildsen.

Med denne undersøkelsen har både HivEurope og nasjonale interesseorganisasjoner for hivpositive fått et nødvendig arbeidsredskap til å legge press på nasjonale myndigheter. Vi kan vi vise dem at de diskriminerer hivpositive og at en slik diskriminering ikke er akseptabel, sier Arildsen.

– Det samme kan vi også peke på overfor de store internasjonale organisasjonene som Verdens Helseorganisasjon og Unaids, samt overnasjonale beslutningsorganer som EU-kommisjonen, fortsetter han. Ved å vise dem den diskrimineringen som faktisk foregår har vi et redskap til å be dem vedta nye retningslinjer og anbefalinger for hvordan hivpositives seksuelle og reproduktive rettigheter bør håndteres nasjonalt og internasjonalt.

henrikarildsen
Lederen for HivEurope, Henrik Arildsen. hevder hivpositives seksuelle og reproduktive rettigheter har dårlige kår i Norge.

Første steg på å gjennomføre denne strategien er tatt med undersøkelsen. HivEurope er dessuten godt i gang med steg to, nemlig å påvirke de store internasjonale organisasjonene for å overbevise dem til å ta til orde for en mer rettferdig lovgivning og praksis: Arildsen har vært på en presentasjonsrunde til flere tunge internasjonale organisasjoner, blant annet WHO og Civil Society Forum. Sistnevnte er en enhet under EU-kommisjonen og den tenketanken kommisjonen har oppnevnt for å utrede spørsmål om hiv og aids.

 

– Hensikten er å få disse organisasjonene til å rydde opp i forvirringen som hersker og å komme med anbefalinger for de ulike landenes myndigheter. Da har vi som interesseorganisasjoner mer å jobbe med for å få knesatt prinsippet om like rettigheter for par der den ene eller begge partene er hivpositive, sier Arildsen. Han mener også det er bekymringsfullt at adgangen til seksualrådgivning og samlivsrådgivning for disse parene er for liten i store deler av Europa.

Blant de viktigste funnene sier han at det er stor spredning i forhold til praksis og rådgivning når det gjelder å ivareta hivpositives rett til å stifte familie i Europa. Norge kommer konsekvent dårlig ut. Her er noen av resultatene:

I Norge kan en hivpositiv kvinne uten påviselig virusmengde i blodet i de aller fleste tilfellene ikke selv velge om hun vil føde ved hjelp av keisersnitt eller på naturlig måte, i motsetning til for eksempel Danmark.

I Norge får en hivpositiv mann uten påviselig virusmengde som vil bli far ikke tilbud om sædvask, i motsetning til for eksempel Danmark.

Par der kvinnen er hivpostiv uten påviselig virusmengde og mannen hivnegativ, får ingen tilbud om hjelp til inseminasjon om de ønsker å bli gravide, i motsetning til for eksempel Danmark.

De får heller ikke informasjon om hvordan de selv kan foreta inseminasjonen selv, i motsetning til i Danmark.

Arildsen mener Norge i disse spørsmålene ser ut til å være på kollisjonskurs med store deler av det vestlige Europa. Han understreker at det er et stort behov for en avklaring rundt disse spørsmålene, ikke minst fordi lovverket på området i flere land ikke er i harmoni med den medisinske kunnskapen og utviklingen på området. Lovverket må endres dersom hivpositive skal få like rettigheter i disse spørsmålene.