solhatt_bred

Merking og kunnskap

En del naturmedisiner og kosttilskudd kan ødelegge virkningen av antiretroviral behandling. Det kan få store konsekvenser for den enkelte hivpositive og samfunnet for øvrig.

kosttilskudd
 

Generalsekretær Evy-Aina Røe i HivNorge mener det hviler et stort ansvar for helsekost- og naturmedisinbransjen om å merke produktene sine tydelig og ordentlig.

– Skikkelig merking fra produsentene er helt avgjørende for at hivpositive skal kunne ta de riktige valgene i denne sammenhengen og unngå skadelige produkter, sier Røe. Hun mener også at det påhviler norske helsemyndigheter å følge opp bransjen og foreta kontroller.

Røe understreker imidlertid samtidig at merking i seg selv ikke er nok. – Internett som arena for omsetning av ulike preparater, kosttilskudd, medikamenter og naturmedisin unndrar seg enhver kontroll, slår hun fast.

– Kunnskap om farene en kombinasjon av enkelte naturmedisiner/kosttilskudd og ARV-medisiner utgjør, må gjøres tilgjengelig for hivpositive brukere, slik at fallgruvene, unngås sier Røe videre.

– Først og fremst burde infeksjonsmedisinerne hivpositive går til ta disse spørsmålene opp med pasientene sine, mener Røe. Infeksjonsmedisinerne bør ha den nødvendige kunnskapen om disse problemene og formidle dette videre til pasientene sine, sier hun.

Dernest mener hun at apotekansatte bør ha den samme kunnskapen og ta dette opp med sine kunder. – Det er flere ledd i denne kjeden hvor kunnskapene er mangelfulle, mener hun, det bør alle parter ta mål av seg til å rette på.

Les også: Luker i urtehagen.

– Alle vil i dårlige perioder være villige til å prøve noe mer eller nytt i et forsøk på å få det bedre, sier Røe, det gjelder selvsagt også hivpositive. Problemet er at hivpositive på ARV-behandling risikerer mye mer enn de fleste andre ved å mangle kunnskap om disse forholdene. Det bør vi sørge for å få gjort noe med.

Turid Backer i Bransjerådet for naturmidler understreker at hivpositive på ARV-behandling skal være forsiktige med urtemedisin. Kosttilskudd som mineraler og vitaminer skal ikke være farlig, mener hun.

Bransjerådet er et servicekontor for helsekostbransjen i Norge og tar ifølge sin egen hjemmeside sikte på å skape en sunn bransje hvor folk kan ha tillitt til bransjens produkter og virksomhet. Bakke viser til at myndighetene ikke har lov til å drive med forhåndsgodkjenning av næringsmidler, inklusive kosttilskudd. EU/EØS-avtalene setter klare begrensninger på dette. Bransjen har derfor opprettet sine egne kontrollordninger.

– Alle som skal omsette produkter gjennom helsekostfaghandelen er forpliktet til å la sine produkter kontrollere her, forklarer Backer. Hensikten er å luke ut helseskadelige produkter fra useriøse aktører, for eksempel produkter som inneholder legemidler som ikke er oppgitt på varedeklarasjonen.

Backer mener hivpositive på behandling bør være ytterst forsiktige med ulike typer urter. Er man i tvil bør man kontakte legen sin og drøfte med ham eller henne hva som er tilrådelig og sunt, og hva som bør unngås.