sigbjorn_johnsen_bred

Særfradraget forsvinner

Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem torsdag 6. oktober, viser at særfradragsordningen for store sykdomsutgifter fjernes. Dette vil gi mange hivpositive en betydelig skatteøkning.

sigbjorn_johnsen_Foto: Esben Johansen
Finansminister Sigbjørn Johnsen. Foto: Esben Johansen

I en pressemelding sier regjeringen at de foreslår at regelen om særfradrag for store sykdomskostnader oppheves og at særfradraget fases ut over en periode på tre år fra og med 2012. De frigjorte midlene mener de skal brukes til å styrke eksisterende stønadsordninger.

I 2012 tas utgifter til tannbehandling, transport og bolig helt ut av ordningen. Samtidig stenges ordningen for nye brukere. Fradragets størrelse foreslås for øvrig gradvis trappet ned ved at det gis fradrag med 67 % av fradragsberettiget beløp i 2013 og 33 % i 2014 frem til full avvikling i 2015.

Avviklingen av fradragsregelen begrunnes med at fradraget i liten grad henger sammen med helsefaglige vurderinger og prioriteringer, og i praksis overprøver disse i mange tilfeller. Ordningen anses heller ikke naturlig hjemmehørende i skattesystemet, og det anses blant annet uheldig at ordningen utelukker personer med så lav inntekt at de ikke betaler særlig skatt. Kriteriene for fradrag mener regjeringen er vage og skjønnsmessige, og at det regjerer stor usikkerhet rundt hvilke utgifter man kan få fradrag for og hvordan disse utgiftene skal dokumenteres.

Det legges opp til at støtte i stedet gis i sin helhet gjennom trygder og stønader.

HivNorge er kjent med disse utfordringene. I vårt høringsnotat til forslaget som ble lagt frem av regjeringen i fjor, påpekte HivNorge at det for det første gjelder ulik praksis mellom likningskontorene med tanke på hvilke typer utgifter som blir godkjent som fradragsberettiget. I tillegg slår ordningen uheldig ut for de som har lav inntekt, og dermed ikke kan benytte seg av ordningen. For det tredje forutsetter også ordningen at man har tilstrekkelig med midler til å kunne forskuttere utgiftene for å kunne nyttegjøre seg ordningen, ifølge HivNorges høringsnotat.

Når det er sagt, ordningen med særfradrag benyttes av mange hivpositive, som har store ekstrautgifter, det er vanskelig å få dekket innenfor gjeldende trygdelovgivning. Særfradraget, selv med dagens svakheter, er derfor av stor betydning for mange hivpositive.

Dersom regjeringen får det som den vil, kan det føre til en betydelig skatteøkning for mange. Det går ikke frem av budsjettforslaget hvilke kompensasjonsordninger regjeringen tenker seg.

Se HivNorges høringsuttalelse til forslaget som ble lagt frem i fjor.
Her kan du se regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.