plusspris2012_bred

Plussprisen til sykepleierne på Ullevål

Det var sykepleierne ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål sykehus, eller som det mer korrekt heter, Oslo universitetssykehus, som fikk tildelt årets Plusspris.

Prisen deles ut hvert år under HivNorges årlige fagkonferanse i forbindelse med markeringen av Verdens aidsdag 1. desember og ifølge statuttene gis den til en person, en gruppe mennesker, en institusjon eller en organisasjon som blant annet har gjort en fremragende innsats for å sette hiv på den offentlige dagsordenen og som bidrar til å gi hiv et ansikt i samfunnet. Det er HivNorges styre som deler ut prisen.

plusspris_2012
Sykepleier Astrid Rudi mottar Plussprisen på vegne av sine kolleger. Til høyre Leif-Ove Hansen fra HivNorge.

I sin begrunnelse la styreleder Moira Eknes vekt på at sykepleierne fylte et psykososialt behov ved å være tilgjengelig for brukerne ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk, de er samtalepartnere og bindeledd mellom hivpositive og infeksjonsmedisinerne.

– Det er en liten gruppe mennesker som alltid har vært der for oss hivpositive, sa Eknes blant annet til en konferansesal som tydelig satte pris på tildelingen.

Sykepleiersjef Astrid Rudi mottok prisen på vegne av sykepleierne ved poliklinikken og takket varmt for utmerkelsen.

Ellers var temaet for HivNorges fagkonferanse vaksiner og forskning rundt vaksiner, hvor står vi nå, og hvor går vi videre?

Professor Dag Kvale ved Oslo Universitetssykehus innledet om status på den medisinske forskningen og mulige veier videre. For en mer utførlig presentasjon av den forskningen Kvale og kollegene driver med og status nesten per dags dato, se Positiv nr 3 i år. En PDF av denne utgaven finner du her.

Statssekretær Kjell Erik Øie kom med innspill til konferansedeltagerne før den medisinskfaglige delen av konferansen fortsatte. Øie sa blant annet at uten at hivpositive selv kommer ut av skapet og forteller om sin status til familie, venner og kolleger, så klarer vi ikke å endre holdninger i stor nok grad.

– Jeg vet at dette er en tøff beskjed å gi fra en som ikke er hivpositiv. Vi må derfor ikke gjøre den enkelte ansvarlig for åpenheten, men forsøke å skape større rom for forebygging av hiv og større rom for aksept av hivpositive.

– Vi må vise at vi stiller oss bak alle de som velger å leve åpent om sin status, sa Øie, bare da klarer vi å redusere stigmatiseringen.

Artisten Tove Bøygard innledet det hele med sine sterke sanger som blant annet tar livet på Oslos underside på alvor.

Tidligere års vinnere.