homosex_bred

Ute av kontroll?

I dag ble smittetallene for 2011 lagt fram av Folkehelsa. De viser ny rekord for antall menn som har sex men menn diagnostisert med hiv.

Kort oppsummert inneholder Folkehelsas rapport om antallet nydiagnostiserte hivpositive i 2011 to vesentlige nyheter: For det første er antallet nysmittede menn som har sex med menn det aller høyeste noensinne, nemlig 97. For det andre holder antallet nysmittede heterofile seg stabilt høyt. Det får Folkehelsa til å innrømme at smittepresset og sårbarheten vil øke også for denne gruppen. Dette har HivNorge hevdet i en årrekke.

Ikke bare er tallet for nysmittete menn som har sex med menn det høyeste noensinne, og tre ganger så høyt som på begynnelsen av 2000-tallet; bryter man ned dette tallet, kommer andre foruroligende tendenser til syne. Oslo er fremdeles det viktigste smittestedet for msm, men vi ser en økende tendens til at nysmitten sprer seg til andre byer og urbane strøk i landet. Folkehelsa tolker det i retning av at det instituttet ser som en tendens blant msm til anonyme møter og lav kondombruk også sprer seg til andre deler av landet. Dette vil føre til økende hivprevalens og økt smittepress for gruppa som helhet. Det betyr at risikoen for smitte øker for denne gruppen om msm ikke legger om sine sexvaner.

Folkehelsa kan også slå fast at medianalderen på de nysmittede er steget til 37 år. Likevel finner instituttet det bekymringsfullt at åtte av de nysmittede mennene som har sex med menn er under 25. 27 menn som har sex med menn med innvandrerbakgrunn fikk påvist hivsmitte i fjor. 17 av dem ble smittet i Norge, de øvrige 10 var smittet før de kom til landet.

Internettundersøkelse
I tillegg viser Folkehelsa til en internettundersøkelse blant msm. Resultatene fra denne undersøkelsen bekrefter at det i msm-miljøer praktiseres en høy grad av usikker sex og at kondombruken er lav også blant dem som vet de er smittet. En tredjedel av alle som er smittet kjenner ikke sin egen hivstatus og de færreste diskuterer hiv og kondombruk med sine seksualpartnere.

Summen av disse forholdene vil føre til en økende forekomst av hiv blant menn som har sex med menn også i årene som kommer.

Ut av kontroll
Lederen i LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, biFile og transpersoner) Bård Nylund ser med bekymring på utviklingen.

bardnylund
LLH-leder Bård Nylund

– Det vi nå kan slå fast er at hivsitasjonen blant menn som har sex med menn er i ferd med å komme ut av kontroll her i landet, sier Nylund.

Han mener den samlede innsatsen er for dårlig. – Det offentlige og politikerne er langt mer opptatt av å markere seg internasjonalt – der situasjonen jo er langt mer dramatisk – enn å vise initiativ til å ta tak i den bekymringsfulle utviklingen her til lands, sier Nylund videre. – Tiden er overmoden for en bedre koordinert innsats mellom frivillig sektor, helsevesenet og myndighetene.

– Nå må vi sørge for å bli enige om virkemidler, tiltak og retningen vi vil gå i og så må vi få ressurser til å gå i den retningen, fortsetter Nylund. – Vi kan ikke lenger sitte og vente på å se hvilken vei dette går. Det vet vi nå. Om vi ikke gjør noe nå vil situasjonen komme helt ut av kontroll, slår han fast.

Flere alarmerende tendenser
Nylund synes det er alarmerende at hiv sprer seg utover landet slik vi nå ser tendenser til. – Det er langt vanskeligere å leve med hiv utenfor storbymiljøene, mener han.

Likeledes ser han med bekymring på det relativt høye antallet nysmittede under 25 år. – Dersom hiv får fotfeste i ungdomsgruppene er vi som samfunn ille ute å kjøre, mener han.

Sist men ikke minst stiller han spørsmål om hva som gjøres for innvandrerne i denne gruppa. – Tatt i betraktning det relativt høye antallet nysmittede blant innvandrermenn som har sex med menn, er det grunn til å spørre seg hva slags informasjon og tiltak som retter seg mot denne gruppa, sier lederen for LLH.

Heterofilt smittede
46 personer (33 menn og 13 kvinner) ble i fjor diagnostisert med hiv. Denne gruppen var smittet mens de var bosatt i Norge. Gjennomsnittstallet for heteroseksuelt smittede mens bosatt i Norge har i de siste fem årene vært 47, så fjorårets tall ligger omtrent akkurat på gjennomsnittet. De fleste kvinnene ble smittet av sine faste partnere. 109 andre heteroseksuelt smittede ble påvist i fjor. Disse var smittet før ankomst til Norge.

På grunn av en økende tendens til nysmitte blant heterofile, konkluderer Folkehelsa med at sårbarheten for hiv vil øke for denne gruppen. Heterofile har lav trusseloppfatning i forhold til smitterisiko og lar oftest være å bruke kondom. Det gjør at også denne gruppen vil bli mer og mer utsatt for hivsmitte om ikke holdningene endrer seg.

10 injiserende sprøytebrukere fikk påvist hiv i fjor, og fire barn ble smittet av mor. I tillegg fikk tre personer påvist hivsmitte uten å kjenne til smitteårsaken.