syse_bred

Realisme mot idealisme

Nærmere tretti personer møtte opp for å lytte til professor Aslak Syses presentasjon av Syseutvalgets utredning om hivsmitte og straff og det Syse selv kaller en ned- og delvis avkriminalisering av hivsmitte.

syse_høy

Syse åpnet med å si at et av medlemmene i utvalget – Kim Fangen – hadde tatt dissens på om hivsmitte og det å utsette andre for slik smitte burde være omfattet av et straffebud. 11 av medlemmene hadde sluttet seg til et slikt spesielt straffebud i forbindelse med hiv, en gjorde det altså ikke. – Det er ikke nødvendigvis det mest progressive standpunktet man kan inneha, hevdet Syse, og konstaterte at dersom det ikke fantes en egen paragraf på dette feltet, ville den alminnelige straffelovens bestemmelser om kroppsskade kunne komme til anvendelse dersom man med forsett smittet andre med hiv. – Det vil blant annet åpne for langt høyere strafferammer, fastlo Syse.

Hans poeng var at det var bedre med en lovregulering på dette feltet, så lenge denne lovreguleringen satte klare strafferammer og tydelig definerte hva som skal rammes av straffebudet.  Med å gi sin tilslutning til en egen ”hivparagraf” åpnet jusprofessoren også for en avgrunn mellom seg selv og de fleste i salen. For hivpositive har loven først og fremst en stigmatiserende og diskriminerende symbolsk betydning. Den synliggjør hivpositive som pariakaste. Derfor må den bort.

På mange måter blir det derfor en konflikt mellom en på mange måter human juridisk og politisk realisme på den ene siden og en diskriminert gruppes idealisme på den andre. Møtet foregikk ellers i gemyttelige former. Tilhørerne stilte meget kritiske spørsmål. Syse karakteriserte dem som interessante og ”viktige” og så ut til å like utfordringene. Han fikk blant annet spørsmål om utvalget var sikre på at lovene, både dagens og utvalgets forslag, ville virke forebyggende, han ble spurt om hva som var frifinnende smitteverntiltak – er for eksempel munnsex uten kondom forsvarlig -- og om det nye forslaget ville medføre at tilfeldig eller anonym sex ville bli kriminalisert.

– Vi kan ikke vite om straffeforbudet vil fungere forebyggende, svarte Syse blant annet og viste dessuten flere ganger til at utvalgets forslag ville innebære en delvis av- og nedkriminalisering. Dette begrunnet han gjentatte ganger med at det er forsett, gjentagelser og skadelige atferdsmønstere utvalgets forslag er ment å ramme, ikke uhell eller tilfeldige hendelser. 

Syse la også vekt på at han nå har gjort ferdig jobben og egentlig ikke har noe eierskap til utredningen lenger. Det er det nå politikerne som har, men ikke bare dem. Også interesseorganisasjonene har eierskap for forslagene skal ut på høring og her ligger ”stakeholders” mulighet til å påvirke den endelige lovformuleringen. Kampen for endring er med andre ord ikke nødvendigvis over med dette forslaget.

­– Men paragraf 155 gjelder inntil noe annet er vedtatt, minnet Syse om.