vgforside_bred

25 år med HivNorge

I all hemmelighet ble det den 28. mai 1988 holdt et møte i Sverdrups gate 9 i Oslo. Det dukket opp 60 personer. Det var stiftelsen av Pluss, HivNorges forgjenger. Nå fyller organisasjonen 25 år.

sverdrupsgate
I dette lokalet i Sverdrups gate på Sofienberg ble Pluss stiftet 28. mai 1988.

Arne Husdal var en av initiativtakerne til Pluss. Forut for stiftelsen hadde Husdal og hans støttespillere hatt en visjon om at interesseorganisasjonen som skulle ivareta hivpositives psykososiale behov, et sted hvor de kunne være seg selv uten frykt: “En interesseorganisasjon for oss bør bli som en oase, en brønn – et sted der vi kan samles og finne trivsel og hente næring og styrke”, skrev han i invitasjonsbrevet.

For “plusserne” handlet det altså om å søke styrke i samhold, styrke til å takle utfordringene, dødsangsten, redselen de ble møtt med i helsevesenet, ensomheten og skammen som mange den gangen opplevde over å være hivpositiv.

Les også: På forsida av Verdens Gang

Derfor trengtes en oase som kunne skape trygghet og styrke og drive informasjonsarbeid og solidaritetsarbeid innad. Dette var en forutsetning for den utadrettede virksomheten. Samtidig skulle de hivpositives interesseorganisasjon være seg bevisst sitt samfunnsansvar: Et av formålene med den nye organisasjonen var å delta i kampen mot spredning av viruset. Å ta vare på rettighetene til hivpositive ble en viktig del av organisasjonens arbeid.

Les også: En oase for trivsel og styrke

Nå fyller organisasjonen 25 år og dagen (tirsdag 28. mai) markeres med en fagkonferanse og en sosial samling på kvelden. I samme anledning har vi spurt et knippe mennesker om hvilken betydning de mener Pluss/HivNorge har hatt siden stiftelsen for 25 år siden, og hvordan organisasjonens rolle blir fremover?

25_haakonhaugli

Håkon Haugli, stortingsrepresentant (A):
Gratulerer med 25-årsdagen, HivNorge! Siden starten har Pluss/HivNorge vært – og er – en vaktbikkje for hivpositives rettigheter. HivNorges rolle framover ligger i å bekjempe fordommer, bidra til åpenhet og synlighet, arbeide for bedre levekår og effektivt ivareta hivpositives interesser er minst like viktig i dag. Vi har fortsatt en lang vei å gå.

25_annmagritt

Ann-Magrit Austenå,
generalsekretær i NOAS
Mitt inntrykk er at Pluss/HivNorge har vært en viktig aktør for å spre informasjon og redusere stigma knyttet til hiv og aids i Norge. Det ser ut til at enkelte grupper velger risikofylt sex, til tross for all informasjon som er tilgjengelig. Dette, sammen med marginaliserte gruppers utsatthet for påført sykdom, vil sikkert prege organisasjonens oppgaver framover.

25_livtorres

Liv Tørres, generalsekretær
i Norsk Folkehjelp:
For 25 år siden organiserte hiv-positive seg i Norge. I samarbeid med oss i Norsk Folkehjelp stiller dere opp som levende bøker i Menneskebiblioteket slik at folk får stilt spørsmålene de lurer på. Dessverre ser vi at kampen ikke er vunnet. Norsk Folkehjelp ser fram til å fortsette samarbeidet med HivNorge.

25_bjornleschernuland

Bjørn Lescher-Nuland, seniorrådgiver, Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, LHBT-senteret:
Pluss/HivNorge har vært viktig både som stemme for hivpositive i det politiske arbeidet, og som en organisasjon der hivpositive kan møte andre hivpositive. HivNorge er også viktig fordi den samler alle typer hivpositive i samme organisasjon. Det er også viktig med organisasjoner som har erfaringer fra 25 års arbeid, og kan ta med seg disse i arbeidet i årene fremover.

25_inaherrestad

Ina Herrestad, daglig leder,  Aksept:
HivNorge er den mest synlige aktøren i hivfeltet i Norge. Starten var likemannsorganisasjonen Pluss, og organisasjonen har gjennom årene utviklet seg til å bli et solid fagmiljø kombinert med likemannsarbeid. Spesielt viktig er arbeidet med hivpositives rettigheter og å spre kunnskap om hiv til befolkningen. Vi er avhengig av den jobben HivNorge gjør for å gi våre brukere et godt tilbud.

25_kjellerikoie

Kjell-Erik Øie, statssekretær,
Helse- og omsorgsdepartementet:
HivNorge og dens to forløpere har bidratt til å opprettholde et politisk og offentlig fokus på hiv generelt og hivpositives livsbetingelser spesielt. Det er krevende for en organisasjon som ble stiftet i en tid med mye oppmerksomhet og idealisme, å makte overgangen til en hverdag der en må slåss for å få oppmerksomhet. Det synes jeg Pluss/HivNorge har lykkes med.

25_rolfangeltvedt

Rolf M. Angeltvedt, leder,
Helseutvalget for bedre homohelse:
HivNorge eller tidligere Pluss har hatt en viktig stemme der ingen eller få har våget å heve røsten. Jeg har fulgt organisasjonen gjennom tykt og tynt siden 1994, og den har endret seg fra å være en til dels brukerstyrt organisasjon med fokus på sosiale møteplasser, til en rettighetsorganisasjon slik jeg kjenner den i dag.  Det blir en viktig oppgave å se fremover og finne viktige saker som angår hivpositive.

25_solveighokstad

Solveig Hokstad,
daglig leder for Sex og Politikk:
HivNorge representerer et senter for oppdatert informasjon om hiv og relevant forskning, i tillegg til hva hivpolitikk nå dreier seg om i Norge. Hiv/aids er et område innen seksuell helse og rettigheter som har hatt, og fortsatt har, et stort behov for kunnskap og pågående rettighetspolitikk. Det trengs fortsatt uredde miljøer som kan stå i fronten for kampen mot stigma og fordommer. Disse kampene tror jeg HivNorge kan bidra inn i.

25_solbjorgtalseth

Solbjørg Talseth, daglig leder
kompetansesenteret Selvhjelp Norge:
Selvhjelp er en bærebjelke. Pluss startet opp parallelt med en generell vekst i selvhjelpsarbeidet i Norge. At hivpositive søkte sammen for å gjenerobre egne krefter og dele erfaringer har vært og er viktig. Fremover er det viktig at HivNorge jobber systematisk for å spre den kunnskap og de erfaringer mennesker som lever med hiv har.

25_sturlastalsett

Sturla Stålsett,
generalsekretær, Kirkens Bymisjon:
Likemannsarbeid, frivillighet og solidaritet er tre sentrale ord når HivNorge nå runder 25 år. Pluss ble startet av hivpositive for å støtte og ta vare på hverandre. Stigmatisering, frykt og utestegning preget samfunnets respons på hivpositive den gang som nå. HivNorge har i 25 år kjempet for hivpositives rettigheter og respekt i samfunnet. Denne kampen fortsetter med HivNorge som en ledende aktør.

25_andredahl

André Oktay Dahl, stortingsrep., Høyre:
Organisasjonen har betydd mye for enkeltmennesker og myndigheter. Myndighetene har blitt forelagt informasjon de ikke har greid i god nok grad å skaffe selv, for eksempel i spørsmålet om kriminalisering av hivpositives sexliv. Brukerne har på sin side fått en mulighet til å bygge selvtillit og styrke til å håndtere en livssituasjon som er krevende, mildt sagt. Fortsatt den dag i dag gjør fordommer og manglende kunnskap livet røft for mange, og organisasjonen blir ikke mindre viktig.

25_bardnylund

Bård Nylund, leder, LLH
HivNorge har spilt en viktig rolle som en kompromissløs forkjemper for hivpositives rettigheter.  Å være en organisasjon styrt av hivpositive selv i samarbeid med representanter fra organisasjoner, tror jeg har bidratt til en god tilnærming til de utfordringene organisasjonen har stått og står overfor. Utfordringen fremover må være å gjøre seg relevant for enda flere hivpositive, og hvor åpenhet fremstår som et mulig valg.