sløyfe_bred

Masterstudent søker deltakere til forskningsstudie

Er hiv-stigma et problem hos menn som har sex med menn, og eventuelt hvordan oppleves dette stigmaet i Norge i dag? Hvordan forholder hiv-positive MSM seg til egen hiv-status og eventuell stigma knyttet til diagnosen?

Anette Einan Enoksen, masterstudent ved universitetet i Oslo søker deltakere til et studie som søker å besvare disse spørsmålene. Under følger hennes rekrutteringsbrev.

SØKER DELTAKERE TIL FORSKNINGSSTUDIE OM HIV-STIGMA
Vi er i gang med et forskningsstudie som forsøker å bedre forstå om og hvordan menn som har sex med menn (MSM) som lever med hiv opplever hiv-stigma i dag. Vi ser derfor etter menn som har sex med menn som lever med hiv og som er til behandling for hiv/aids. Er hiv-stigma et problem hos MSM, og eventuelt hvordan oppleves dette stigmaet i Norge i dag? Hvordan forholder hiv-positive MSM seg til egen hiv-status og eventuell stigma knyttet til diagnosen? Dette er spørsmål vi ønsker å få svar på, og for oss som forskere er alle erfaringer like viktige. Prosjektet er en del av et masterstudie ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og intervjuene vil bli holdt fra midten av august til november.

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET?
Fremgangsmåten for å finne svar på spørsmålene over er å snakke med MSM som lever med hiv om deres opplevelser og erfaringer. Hvis du kunne tenke deg å bli intervjuet, ville det foregå som en samtale mellom deg og en forsker. Ingen andre er til stede under intervjuet og samtalen tas opp på lydbånd. Lydbåndet vil bli oppbevart på et sikkert sted. Når det du sier på lydbåndet er skrevet ned, vil lydbåndopptaket av deg bli slettet. Det vil skje senest to måneder etter vi har intervjuet deg. Intervjuet forventes å ta 1 til 2 timer, avhengig av hvor mye du har å fortelle.

MULIGE FORDELER OG ULEMPER
Det er ikke forventet at det knytter seg ubehag til deltakelse i prosjektet, men sensitive temaer som hiv, oppvekst, erfart stigma og seksualitet vil komme opp under intervjuet. Mange som deltar i dybdeintervjuer opplever det som fint og viktig å formidle sine levde erfaringer.

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Ditt navn og andre direkte gjenkjennende opplysninger om deg vil ikke bli skrevet noe sted i utskriften av intervjuet. Det er heller ingen kode som knytter deg samtykkeerklæringen som undertegnes før intervjuet. Vi vil heller ikke gjengi det du forteller i intervjuet på en slik måte at noen kan kjenne deg igjen. Navn og andre identifiserbare opplysninger som kommer frem i intervjuet vil anonymiseres i utskriften av intervjuet. Ingen andre enn forskerne tilknyttet til prosjektet får vite hva du har fortalt oss. Forskerne vil ikke bruke det ordentlige navnet ditt noe sted.

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET TIL Å TREKKE SITT SAMTYKKE
Det er helt frivillig å delta, og du kan du når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å delta.

KONTAKT
Ønsker du å delta eller har noen spørsmål, er det fint om du tar kontakt med masterstudent Anette Einan Enoksen på telefon 41339577 eller e-post anette.enoksen@hotmail.com. Ansvarlig veileder kan også kontaktes per e-post: bente.traen@psykologi.uio.no.