Link til nordiske sider

På disse sidene kan du finne lenker til nordiske sider om hiv og aids.

Hiv-Danmarker en pasientforening for alle hivpositive i Danmark uansett smittemåte, kjønn, seksuell orientering og nasjonalitet. Hiv-Danmark arbeider for å viareta hivpositives, pårørendes og etterlattes behov. Hiv-Danmark er også en paraplyorganisasjon for enkeltpersoner, selvhjelpsgrupper og andre foreninger av hivpositive samt for brukergrupper tilknyttet hiv/aids-avdelingene på sykehusene.

Hiv-Sverige er en paraplyorganisasjon som først og fremst arbeider for hivpositives rettigheter i samfunnet. Hiv-Sveriges fremste mål er å arbeide mot diskriminering og negative holdninger i samfunnet samt synliggjøre hivpositives situasjon og arbeide for deres rettigheter.

HivFinland er en organisasjon for alle hivpositive i Finland. Den grunnleggende ideen er fra hivpositive til hivpositive. Foreningen ble grunnlagt i 1989. Våre hovedoppgaver er å arbeide for å øke selvfølelsen og velferden for hivpositive, bekjempe diskriminering av mennesker som lever med hiv og aids, delta i utformingen av den finske hiv- og aidspolitikken og tilby en riktig og fordomsfri informasjon om hiv og aids. Sidene er på finsk, svensk og engelsk.

HIV-Island er en organisasjon for hivpositive på Island. Med unntak av en oppsummeringsside på engelsk er alle sidene på islandsk.

Hiv-Norden er samarbeidsorganet for de nordiske organisasjonene som jobber for alle berørt av hiv og aids i hvert enkelt av de nordiske landene. Hiv-Norden ble etablert i 1995 og medlemslandene er HIV-Danmark, HivNorge, HivFinland, Hiv-Sverige og HIV-Island.

Hivzonen henvender seg til alle hivpositive, deres pårørende og andre som på en annen måte er berørt av hiv. Siden skal være et forum hvor en bred skala av informasjon er samlet under et tak, for å gjøre det lett og ioverskuelig å finne den informasjonen du har bruk for.