Fra Pluss og LMA til Pluss-LMA til HivNorge

I 1998 ble det fra Statens helsetilsyn varslet at tildelingene til det hiv- og aidsforebyggende arbeidet ville bli redusert med 60 prosent. Vedtaket var fattet av Stortinget.

Dette betød at mange små organisasjoner som arbeidet innenfor feltet ikke lenger kunne eksistere. Landsforeningen mot aids (LMA), som ble etablert i 1987 og var en paraplyorganisasjon for norske organisasjoner, drøftet om de måtte gå til årsmøtet med forslag om avvikling. De landet imidlertid på at det var viktigere å slåss mot vedtaket. LMA jobbet politisk og fikk en ekstrabevilgning på 250.000 kroner og løste den umiddelbare krisen.

Hivpositives interesseorganisasjon Pluss stilte betydelige spørsmål ved om staten nå ønsket å konkurranseutsette det forebyggende arbeidet og at dette kunne skape splid mellom de organisasjoner som ville overleve og fortsatt skulle jobbe innenfor det samme feltet. I tillegg ble en ekstra byrde lagt på de organisasjoner som "overlevde" ved at de nå måtte bruke mye av sin tid på å skaffe midler andre steder fra.

Staten ga etter noens mening det første støtet i retning av tanken om én organisasjon. Flere så at det var "gevinster" å hente ved en sammenslåing, både menneskelige, økonomiske og organisatoriske. I tillegg mente organisasjonene at det var viktig å nå tenke annerledes og nytt. LMAs medlemmer var positive til dette, men det var kristiske røster i Pluss som hevdet at de ved dette ville miste "sin" organisasjon. Fordelene ble vurdert som flere enn ulempene og den nye organisasjonen ble etablert i 1999 og fikk navnet Pluss-LMA.

Den nye organisasjonen mente at de nå var godt representert av "nerven" av hivpositive og "tyngden" som organisasjonene representerte og at de møttes som likeverdige parter. Arbeidet med hivpositives rettigheter fikk en annen tyngde gjennom støtten fra organisasjonen som igjen fikk mer gjennomslag i folkeopplysningsarbeidet ved hivpositives deltakelse.  Konklusjonen var at det nå var etablert en slagkraftig organisasjon som hadde gode utsikter til å bety mye for hivpositive og det forebyggende arbeidet i Norge.

Organisasjonen byttet i 2005 navn til HivNorge og har fortsatt den samme sammensetningen av styret med hivpositive og organisasjoner som likeverdige parter.