Strategisk plan for 2014-2016

På HivNorges årsmøte i 2014 ble den strategiske satsingen for HivNorge i perioden 2014-2016 vedtatt.

HivNorge skal være en interessepolitisk organisasjon for hivpositive og være den ledende organisasjonen på feltet!

1)      Styrke rollen som hivpositives interesseorganisasjon

2)      Styrke vår rolle som den ledende organisasjonen på feltet

3)      Styrke forebyggende arbeid

4)      Styrke påvirkningsarbeidet

5)      Styrke vårt utadrettede informasjonsarbeid

6)      Videreutvikle samarbeidet med hivpositive

7)      Utvikling av organisasjonen

 

1.      Styrke vår rolle som hivpositives interesseorganisasjon

 • Involvere og aktivt engasjere hivpositive og pårørende i organisasjonens arbeid. Analysere vårt arbeid med og for de frivillige, og se på ulike modeller og muligheter for hvordan vi kan forbedre, øke og utvikle dette arbeidet.
 • Styrke likemannsarbeidet i organisasjonen, særlig med fokus på samtaler og erfaringsutveksling.
 • Synliggjøre hivpositive og deres erfaringer .
 • Utarbeide tiltak for å øke antall medlemmer.
 • Øke antall frivillige blant innvandrere.
 • Synliggjøre de ulike tilbudene for hivpositive på feltet.
 • Utarbeide dokumenter som synliggjør juridiske sider ved å være hivpositiv.

 

2.      Styrke vår rolle som den ledende organisasjon på hivfeltet

 • Vi skal ha en tydelig rolle som den ledende organisasjon på hivfeltet.
 • Sikre samordning av aktuelle saker og prioriteringer, gjennom dialog med de ulike aktørene på feltet.
 • Bidra til økt samarbeid med og mellom de ulike aktørene på hivfeltet.
 • Utarbeide saksgrunnlag, anbefalinger, vurderinger og levere gode faglige innspill som et tilbud til Helsedirektoratet, departementet, andre aktører og det politiske miljøet.
 • Etablere tettere dialog med Helsedirektoratet for å utveksle kunnskap. Bli en premissleverandør for direktoratet.
 • Bruke vår rådgivningstjeneste aktivt i all utadrettet innsats.

 

3.      Styrke forebyggende arbeid

 • Kartlegge kunnskapen i førstelinjetjenesten innenfor helsevesenet
 • Arrangere en større konferanse for helsepersonell med deltakelse fra aktuelle internasjonale fagfolk som kan bringe sine erfaringer til norsk helsevesen.
 • Utarbeide nettbasert standard for hvordan hivpositive skal møtes og følges opp. Arbeide systematisk inn mot helsepersonell og etablere samarbeid med Legeforeningen og Sykepleierforbundet og andre faginstanser innenfor ulike helseområder
 • Se på muligheten for å bruke bladet ”Positiv”, ulike dokument, informasjonsskriv, nettsider og digitale medier, i vårt arbeid overfor leger og annet helsepersonell.
 • Samarbeide med ulike organisasjoner og aktører som arbeider med helsespørsmål.
 • Menn som har sex med menn og personer med risikoadferd som hovedmålgrupper i arbeidet med forebygging, samtidig som man skal arbeide overfor andre grupper.
 • Rette fokus på testing, kondombruk og vellykket behandling som de viktigste elementene i arbeidet med forebygging
 • Utvikle egne prosjekt/tiltak overfor innvandrere og asylsøkere. Formidle kunnskap om hiv gjennom disse ulike organisasjonene for at de skal kunne gjennomføre dette på sin egen måte. Søke samarbeid med andre organisasjoner på hivfeltet som arbeider med innvandrere og asylsøkere.

 

4.      Styrke påvirkningsarbeidet (herunder det politiske arbeidet)

 • Øke bevisstheten i befolkningen om hiv.
 • Bidra aktivt i det offentlige ordskifte, i ulike diskusjonsfora og sette dagsorden
 • Bidra til å øke kunnskapen hos politikere og sikre mer fokus på aktuelle politiske saker innenfor området og mer midler til hele feltet. Bli en premissleverandør.
 • Systematisere vårt politiske arbeid gjennom å prioritere viktige saker vi ønsker å oppnå resultater på,  og utarbeide gode faglige dokumenter med forslag til løsninger.
 • Jobbe systematisk og fortløpende overfor både politikere på Stortinget, i  de politiske partiene og til ulike departementer og delta i aktuelle høringer hvor hiv er/bør være et tema
 • Inngå allianser og etablere samarbeid med andre aktører på folkehelsefeltet og større organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.
 • Satse på salg av Hivsløyfen for å øke folk bevissthelt og kunnskap. Vise til hvem som får støtte fra Hivfondet og det store behovet for slik økonomisk støtte.

 

5.      Styrke vårt utadrettede informasjonsarbeid

 • Øke vår tilstedeværelse i ulike fora og arrangementer for å sikre at ulike målgrupper får økt kunnskap om hiv.
 • Prioritere fokus på informasjon overfor menn som har sex med menn og personer med risikoatferd.
 • Øke bruken av sosiale medier, flere interaktive tjenester som Nyhetsbrev og brosjyrer på flere språk.
 • Delta i dagsaktuelle debatter i det offentlige rom og i ulike fora.
 • Arbeide aktivt overfor mediene, med både aktuelle mediasaker, informasjonsutveksling, debattinnlegg og kronikker.
 • Utvikle plan for bladet ”Positiv” for å nå ut til de målgrupper vi har definert som viktige å kommunisere med.

 

6.      Videreutvikle samarbeidet med hivpositive

 • Bruke hivpositive og pårørende aktivt i arbeidet, både for utvikling av vår politikk og i vår utadrettede innsats.
 • Arbeide sammen med organisasjonens hivpositive og pårørende for å synliggjøre hivsaken.
 • Utvikle ulike møteplasser og tiltak for/av hivpositive, i dialog og etterspørsel fra hivpositive og pårørende.
 • Utvikle vår rådgivningstjeneste i takt med de erfaringer vi henter fra hivpositive og pårørende.
 • Involvere hivpositive i brukermedvirkning og erfaringsbærere i ulike fora.

 

7.      Interne tiltak:

 • Bruke styret mer aktivt som samtalepartnere i aktuelle saker. Ha en spesielt god dialog med styrets hivpositive i saker der deres erfaring er avgjørende.
 • Øke vår kompetanse. Avdekke hvor vi har våre styrker og hvor vi kan bli bedre.
 • Synliggjøre verdien av det arbeidet vi gjør.
 • Effektivisere driften av organisasjonen.