asylhjerte

En lovpålagt rett

I mediene pågår det nå en debatt om Kirkens bymisjon og deres planer om å opprette et helsetilbud til mennesker som oppholder seg i Norge illegalt. HivNorge mener at debatten blir unyansert i forhold hva som er utfordringen for den gruppen.

For enkelte pasientgrupper er problemet manglende tilgang til etablerte rettigheter, det vil si at de at de ikke får den medisinske behandlingen de har krav på. For andre pasientgrupper dreier det seg om at de ikke har krav på behandling.

I debatten brukes hivpositive som eksempel på en pasientgruppe som ikke får tilgang til behandling på grunn av at de oppholder seg illegalt i Norge. HivNorge ser viktigheten av å presisere hvilke rettigheter denne pasientgruppen har.

Hiv er en av flere såkalte "allmennfarlige smittsomme sykdommer". Rettigheter og plikter for de som lever med en allmennfarlig smittsom sykdom reguleres av Lov av 5. mai 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). De sykdommene som er definert som "allmennfarlige" er sykdommer som samfunnet som sådan mener å ha et særskilt behov for å beskytte seg mot. Dette er en av grunnene til at pasientgruppen har fått utvidede rettigheter. Som hivpositiv har du i Norge krav på behandling, dvs testing, medisinsk oppfølgning og gratis medisiner. Dette gjelder uavhengig av oppholdsstatus. Selv om man er i Norge illegalt har disse pasientene en lovfestet rett til hjelp.

Utfordringen for hivpositive som oppholder seg i landet illegalt er at helsetjenester er vanskelig tilgjengelig fordi man frykter hva som vil skje dersom man oppsøker for eksempel et legekontor.

Det er imidlertid viktig at man i debatten presiserer at for mennesker som lever med hiv vil opprettelsen av et helsetilbud være med på å oppfylle allerede eksisterende rettigheter. Det vil med andre ord, ovenfor denne gruppen, ikke være snakk om å gi tilgang til tjenester de ikke har krav på.