smittefare

Det handler om hvordan man har sex - ikke hvor

Kravet om å stenge homsesaunaene i hovedstaden dukker opp fra tid til annen etter initiativ av Folkehelsa. Fredag 20. juni gikk Preben Aavitsland fra Folkeinstituttet ut i Dagsrevyen og krevde saunaene stengt. Det tror vi ikke vil hjelpe.

Bakgrunnen er at Folkehelsa mener 20 menn ble smittet med hiv på disse stedene i fjor. I alt ble 33 menn smittet homoseksuelt i hovedstaden i fjor. I innslaget på Dagsrevyen ga Aavitsland uttrykk for at smittevernoverlegen i Oslo burde vurdere å stenge klubbene om ikke situasjonen bedret seg. Dagsrevyens reporter la tyngde bak kravet ved å vinkle innslaget med moralsk indignasjon over at menn hadde sex med andre menn på stedene.

HivNorge er selvfølgelig opptatt av at tallet på nysmittede skal reduseres - også i gruppen menn som har sex med menn. Ifølge Folkehelsas MSIS-statistikk er 28 menn smittet homoseksuelt hittil i år, hvorav halvparten i Norge. Det er 28 for mange.

Vi har imidlertid ingen tro på at stenging av saunaer, eller pekefinger og straff for den saks skyld, har noen som helst effekt på å redusere smittetallene. Erfaringer fra andre land er entydige på dette. I Sverige ble den såkalte "Badstuklubblagen", som forbød homsesaunaer, innført i 1987. Nesten 20 år senere ble den avskaffet, da svenske lovgivere mente den ikke hadde hatt noen som helst betydning for å redusere hivsmitten i landet. Homsesaunaer er bare ett av flere treffsteder for menn som ønsker å ha sex med andre menn; diskoteker, barer, klubber og internett er andre treffsteder.

Vi tror heller ikke at det finnes god vitenskapelig belegg for å hevde av to av tre smittetilfeller skjer på saunaene. Ved å fokusere på hvor folk eventuelt blir smittet, tar man dessuten oppmerksomheten vekk fra det som er det essensielle i denne kampen: nemlig å gi god kunnskap om hvordan hiv smitter og hvordan hiv ikke smitter. Og at vi alle har et ansvar for å beskytte oss selv. Den beste beskyttelsen om man velger å ha sex, er å bruke kondom. Den nylig publiserte Fafo-rapporten om nordmenns kunnskap og holdninger til hiv viser at kunnskapsnivået er svært lavt hos store deler av befolkningen. Treffsteder hvor menn møtes for å ha sex er derfor viktige knutepunkter for informasjon og kunnskap.

Forskning viser også at smitte i all hovedsak skjer rett etter at folk er blitt smittet, altså mens man selv ikke er klar over at man er hivpositiv. Hivpositive som går på vellykket behandling representerer ikke lenger noen smittefare, mener den nasjonale aidskommisjonen i Sveits. De viser til studier publisert i det sveitsiske legetidsskriftet. Dette understreker betydningen av at alle har et ansvar for å beskytte seg selv. Det handler om hvordan man har sex, og ikke hvor.

Oppmerksomheten omkring hiv og smitteveier har hatt lav prioritet i offentligheten de siste årene. Aavistsland er avdelingsdirektør for infeksjonsovervåking og har som oppgave blant annet å gi råd om smittevern og forebygging av smittsomme sykdommer til myndigheter, helsepersonell og befolkningen. Det beste rådet Aavitsland kan gi myndigheter og befolkningen er å få økt bevilgninger til kampanjer om hvordan hiv smitter og ikke smitter, slik at alle kan ta sin del av ansvaret for at epidemien ikke brer om seg.

Moralsk indignasjon og trussel om stengning av homsesaunaer har ingen virkning, tvert i mot kan det virke mot sin hensikt og bidra til økte smittetall.