Spør juristen

Denne siden inneholder juridiske problemstillinger som er berørt i den faste spalten i bladet POSITIV. Finner du ikke svar på det du lurer på er det bare å ta kontakt med vår jurist, enten pr e-post eller på telefon til oss i vår kontortid mellom 09.00 og 15.00 mandag til fredag.

paragraf.jpg

Nytt helseregister på trappene

16.02.2017

Helse- og omsorgsdepartementet har ute til høring en plan for et kommunalt pasient- og brukerregister, og spørsmålet om samtykke- og reservasjonsadgang aktualiseres derfor på nytt. Vi har noen tanker rundt dette som vi vil ta opp i vårt arbeid med forskriften.
Helseregistre kommer enten vi vil eller ikke. Behovet for utveksling av helseinformasjon øker, og kravet til effektivitet og kost/nytte-vurderinger er stadig viktigere. Lovverket om helseregistre er ment å ta hensyn til pasientsikkerhet, effektive helsetjenester og danne grunnlag for kunnskap om hvordan behandling og tjenester virker. Da er det viktig at registrene er troverdige. Selv i et teknologisert samfunn må det ikke være slik at individet ikke føler seg ivaretatt, da står troverdigheten på spill.  HivNorge er opptatt av at personvernhensynet ikke stilles opp mot pasientsikkerhet ettersom vi mener at det er to sider av samme sak.

Les mer

Plikten til å bidra til smitteveiledning og -oppsporing

20.01.2017

Lov om smittsomme sykdommer gir den som er smittet av hiv en rekke rettigheter, men også plikter. Én av disse er å bistå i smitteoppsporing. Hva betyr dette egentlig og hvor langt går plikten? Det som er på det rene, er at det å bistå i smittesporing er et viktig hjelpemiddel i å begrense spredning av viruset og holde antallet nysmittede på et lavt nivå.

Les mer

Diskriminering på grunn av hiv

30.09.2016

HivNorge mottar stadig henvendelser fra mennesker som lever med hiv, som opplever at de blir behandlet på en måte som de oppfatter som diskriminerende. Et nylig eksempel omtalt på våre websider var en person som ikke fikk utført en grå stær-operasjon fordi han opplyste at han var hivpositiv.

Les mer

Å utsette for smitterisiko

20.04.2016

Et viktig spørsmål i forbindelse med hiv og straff er når utsetter en hivpositiv en sexpartner for smitterisiko. I en dom fra Stavanger tingrett i fjor ble en mann frifunnet for å ha utsatt en partner for smitterisiko fordi han var på vel-lykket behandling.

Les mer

Ny straffebestemmelse

25.02.2016

1. oktober 2015 fikk straffeloven av 2005 sin ikrafttredelse. Det innebærer at § 155 erstattes av to nye bestemmelser §§ 237 og 238. I juni ble det avsagt en dom i Stavanger tingsrett som gir veiledning på i hvilken grad det å stå på vellykket behandling er straffefrigjørende.

Les mer

Vellykket behandling er smitteverntiltak

09.06.2014

Syseutvalgets innstilling ”Om kjærlighet og kjøletårn” ligger nå til vurdering i Justisdepartementet. Regjeringen har således en gyllen mulighet til å tilpasse lovgivningen den medisinske utviklingen. Det er på tide å fjerne risiko for smitteeksponering fra den foreslåtte § 237 i straffeloven.

Les mer