Fritt sykehusvalg

Min infeksjonsmedisinske avdeling har skuffet meg én gang for mye, kan jeg gå et annet sted? Og det dét koster ekstra, får jeg dekket merutgiftene? Det er jo en kjent sak at Helseregionene selv ikke har så mye relevant informasjon til noen pasientgrupper, hvor finner jeg da informasjonen for å foreta et bra valg? Har HivNorge noen lister eller anbefalinger?

Svar:
"Retten til fritt sykehusvalg" ble lovfestet i 1999, da kom pasientrettighetsloven. Formålet med innføringen av fritt sykehusvalg var for det første å utjevne ventetiden og optimalisere ressursutnyttelsen i sykehussektoren. For det andre ønsket man å gi pasienten en større grad av medbestemmelse. Når pasienten kan velge seg bort fra et sykehus vil sykehusene på lang sikt måtte tilpasse seg pasientens ønsker og behov.

Din rett til å velge sykehus oppstår oppstår i det øyeblikk man henvises til sykehus fra primærlege. Har du spesielle ønsker om sykehus så ta det opp med henvisende lege. Dersom du allerede går til poliklinisk oppfølging ved et sykehus kan du velge å flytte over til et annet behandlingssted. Som hivpositiv kan man velge å la seg følge opp ved en infeksjonsmedisinsk avdeling i et annet distrikt enn der du bor. Er du under oppfølging allerede må du gi beskjed til sykehuset du er tilknyttet om at du ønsker å bli overført til et annet sykehus.

Sykehuset du søker deg inn til har i utgangspunktet plikt til å ta imot deg på lik linje med pasienter i eget distrikt. Dette gjelder ikke dersom de ved å ta imot pasienter utenfor eget distrikt hindres i å oppfylle sine plikter etter pasientrettighetsloven §§ 2-2 (vurdering innenfor en 30 dagers frist) og 2-1 (nødvendig helsehjelp) ovenfor pasienter i eget distrikt.

Refusjon av utgifter i forbindelse med fritt sykehusvalg er regulert i forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse og behandling. Det er ifølge § 2 i forskriften det regionale helseforetak som skal dekke utgiftene til reise. Det påløper imidlertid en egenandel. Av § 6 fremgår at når man benytter seg av fritt sykehusvalg er det en egenandel på kr. 400 per enkeltreise (800 kroner tur/ retur). Egenandelen kan ikke føres opp på kvitteringskortet for frikort. Hvis overnatting er nødvendig ytes godtgjørelse mot kvittering med inntil kr. 285, jf. §§ 3 og 5. Kostgodtgjørelse på kr. 165 per døgn får man dersom man har fravær fra hjemmet på mer enn 12 timer, jf. §§ 3 og 4. Det påløper med andre ord en del ekstrautgifter når man velger å la seg behandle utenfor eget distrikt. Hvis dette betyr at det blir for kostbart for deg å flytte over til et annet sykehus anbefaler jeg deg å ta dette opp med ditt lokale trygdekontor. De har en mulighet til å hjelpe deg med reiseutgiftene med hjemmel i folketrygdlovens § 5-22.

Jeg er kjent med at flere av våre medlemmer som er bosatt i andre distrikt enn helseregion øst velger å la seg følge opp ved Ullevål eller Rikshospitalet. Utover dette har vi ingen konkrete anbefalninger. Sosial- og helsedirektoratet har imidlertid opprettet et eget nettsted som omhandler fritt sykehusvalg. Dette har følgende adresse. Her finnes informasjon om rettigheter, kvalitetsvurderinger av de enkelte sykehus samt ventetid for behandling. Om eventuell ventetid på infeksjonsmedisinsk avdeling er det ingen informasjon, men dette kan man få svar på ved å ringe det sykehuset man ønsker seg overført til. Jeg nevner avslutningsvis at det er utgitt et eget rundskriv om retten til fritt sykehusvalg, Rundskriv I-53/2000.