Retten til full godtgjørelse for behandling

 

Jeg vil i det følgende søke å besvare tre spørsmål. For det første hva ”infeksjonsforebyggende behandling” er. For det andre hva ”full godtgjørelse” innebærer. For det tredje hvordan man skal gå frem når man vil gjøre bruk av sine rettigheter etter Ftrl. § 5-6.

”Infeksjonsforebyggende” er tiltak som er nødvendige for å hindre infeksjon. Tannlegene er de som må vurdere om vilkåret er oppfylt, men det er ingenting i lovverket som tilsier at vilkåret skal tolkes snevert.

Jeg har i det siste fått informasjon om at flere av våre medlemmer opplever at tennene ”smuldrer” opp som en følge av langvarig medisinbruk. Å få rettet på dette vil helt klart gå innenfor ”infeksjonsforebyggende” tiltak.

Spørsmålet er videre hva som ligger i ”behandling”. Det som kan skape forvirring er at det i rundskrivet først presiseres at det ikke gis støtte til ”konserverende tannbehandling”. Senere i rundskrivet fremgår det imidlertid at ”infeksjonsforebyggende behandling” også omfatter konserverende tannbehandling.

Alt i alt må man kunne si at alt som er nødvendig for hindre infeksjon eller fjerne en allerede oppstått infeksjon skal dekkes.

Det er viktig å poengtere at trygdekontorets vedtak om å tilstå eventuelt avvise søknad om dekning av utgifter til tannbehandling er et enkeltvedtak. Det kan med andre ord påklages.

”Full godtgjørelse” innebærer at trygden dekker alle utgifter, men de følger sine egne satser. Dette betyr at dersom man går til en tannlege som benytter høyere satser enn det offentlige så må man betale mellomlegget selv.

Det er nå også avklart at dersom tenner må trekkes for å hindre infeksjon, har man krav på å få dekket utgifter til protetisk behandling. Hvis man trenger f.eks. krone eller bro så skal dette dekkes.

Når det gjelder fremgangsmåten er dette litt tungvindt. Det er utarbeidet et eget skjema som tannlegen må fylle ut. Dette skjemaet kalles IA 05-22.10 og gjelder generelt for alle som søker refusjon etter Ftrl. § 5-6. Skjemaet kan du få ved å henvende deg til trygdekontoret, du kan laste det ned på trygdens hjemmesider (www.trygdeetaten.no) eller du kan ta kontakt med HivNorge.

Hovedregelen er at tannlegen skal fylle ut dette skjemaet først, det skal så gå til trygdekontoret som deretter vedtar om man har rett på støtte eller ikke. Man skal med andre ord som hovedregel ha forhåndstilsagn fra trygdekontoret før man starter behandling. Hvis det er akutt har man ikke tid til å vente på denne prosessen. Man kan da starte behandling, men dersom det ikke defineres som ”infeksjonsforebyggende behandling” vil man måtte betale behandlingen selv.

Når det gjelder oppgjøret er det to alternativ. Hovedregelen er at pasienten forskutterer betalingen og i ettertid får refundert fra Trygden det beløpet de dekker. Tannlegen kan alternativt inngå avtale med Trygden om at pengene skal overføres direkte til ham/ henne. Dette alternativet er aktuelt dersom pasienten ikke har midler til å forskuttere betalingen.

Til slutt en generell kommentar om tannlege besøk. Jeg har blitt kjent med at flere av våre medlemmer har opplevd å bli avvist når de opplyser om sin hivstatus hos tannlegen. Vi anbefaler at man først bestiller time, ved oppmøte hos tannlegen kan det så gis informasjon om at man er hivpositiv. Hvis du blir avvist i en slik situasjon bør du klage til fylkeslegen, eventuelt ta kontakt med oss.