Helseopplysninger ved ny forsikring

Hivpositive kan få avslag på søknad om forsikringer, f.eks. forsikring for kritisk sykdom og uføreforsikring, grunnet at diagnosen kan øke risikoen for fremtidig sykdom. For å vurdere denne risikoen må forsikringsselskapene hente inn helseopplysninger fra forsikringssøkeren og andre. Hva innebærer det for deg som er hivpositiv?

Hvordan går forsikringsselskapene frem når de skal innhente helseopplysninger? Hva er ROFF-registeret? Hvilke opplysninger er registrert i registeret? Hva samtykker man i ved å undertegne egenerklæringen om helse?

Når et forsikringsselskap mottar en søknad om forsikring, kan selskapet søke om informasjon om forsikringssøkeren fra ROFF -registeret, register over forsikringssøkere og forsikrede.

Forsikringsselskapet må være medlem av finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) og selge forsikringer der det foretas en helsevurdering ved tegningen, for å få rett til innsyn i informasjonen i registeret. Det er FNO som administrerer ROFF -registeret på vegne av forsikringsselskapene som er medlemmer. Registeret skal kun inneholde opplysninger om personer som har fått søknad om forsikring helt eller delvis avslått, om personer som har fått forsikringen godkjent mot premietillegg eller andre særvilkår og om personer som har søkt om utbetaling av uføreytelser.

Datatilsynet har gitt finansnæringens servicekontor (FNS) konsesjon til å behandle personopplysninger i ROFF-registeret.¹) Formålet med registeret er å sikre en ensartet risikovurdering ved premiefastsettelse og å føre kontroll med sikte på å unngå spekulasjon fra forsikringssøkerne. Følgende opplysninger om forsikringssøkere og forsikrede kan bli registrert: navn, fødselsnummer, registrerende selskap, registreringsdato, uførhet og særrisiko. HivNorge har fått spørsmål om det kan registreres at forsikringssøkeren og den forsikrede er hivpositiv. Svaret på dette spørsmålet er at registeret ikke skal inneholde sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8.²) Opplysning om at en person er hivpositiv er en sensitiv personopplysning, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8 c. Den som er registrert har, ved henvendelse til FNS eller sitt forsikringsselskap, rett til innsyn i hva som står i registeret om seg selv.

Forsikringsselskapet skaffer seg helseopplysninger om søkeren ved å kreve at søkeren fyller ut en helseerklæring, som skal leveres til selskapet. Hvis man fyller ut og signerer erklæringen, samtykker man i at forsikringsselskapet kan innhente helseopplysninger om seg fra blant annet andre forsikringsselskap og helsepersonell. Derfor er det betydningsfullt ved utfyllingen av helseerklæringen at man leser orienteringen om erklæringen og samtykkedelen, slik at man er klar over hva man samtykker i. I et av de kjente forsikringsselskapene sin egenerklæring står det følgende under overskriften ”Samtykke”: Jeg samtykker i at (navnet på forsikringsselskapet) (…) innhenter de opplysninger det anser nødvendige og relevante for å vurdere min forsikringssøknad. Videre står det blant annet følgende under punktet ”Samtykket er begrenset slik”: Opplysninger kan bare innhentes fra de leger, behandlere og institusjoner jeg har oppgitt i helseerklæringen, samt fra trygdekontor, register for forsikringssøkere og forsikrede (I Finansnæringens Hovedorganisasjon) og de forsikringsselskap som har gitt anmerkninger om meg i registeret.

Det står blant annet følgende i et annet kjent forsikringsselskaps helseerklæring under punktet ”fullmakten er begrenset slik”: Informasjon om f.eks. sykdommer, helseplager og skader kan kun hentes inn hos de leger, behandlere og institusjoner jeg har oppgitt i dette skjemaet samt fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og andre forsikringsselskap. Videre står det under punktet ”Jeg er kjent med og samtykker i at”: Nødvendige og relevante helse og skadeopplysninger kan innhentes fra andre forsikringsselskap.

Det er viktig å være oppmerksom på at personopplysninger kan kun innhentes fra andre forsikringsselskap, helsepersonell osv. hvis forsikringssøkeren samtykker, med mindre annet følger av lov eller forskrift, se blant annet personopplysningsloven § 8, ”vilkår for å behandle personopplysninger”, og personopplysningsloven § 9, ”Behandling av sensitive personopplysninger”. Dersom man fyller ut og signerer helseerklæringen, har man, som jeg har vært inne på ovenfor, blant annet samtykket i at forsikringsselskapet kan innhente helseopplysninger fra andre forsikringsselskap og helsepersonell. Samtykket fritar ansatte i forsikringsselskap, helsepersonell osv. fra deres taushetsplikt.

Oppfordringen må være: Les både innledningen og avslutningen på helseerklæringen ved utfyllingen, slik at man vet hva man gir fullmakt til. Og kontakt forsikringsselskapet eller HivNorge dersom man har spørsmål ved utfyllingen av erklæringen.

Noter
1) Konsesjon til å behandle personopplysninger fra Datatilsynet til Finansnæringens servicekontor fra februar 2004.
2) Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31