Hvor begynner og slutter taushetsplikten

 

Svar:
Når det gjelder fastlegen og de som jobber ved legesenteret med pasientrettet arbeid så er de, i følge helsepersonellovens § 3, definert som «helsepersonell». Dette innebærer at de er pålagt en taushetsplikt i følge samme lovs § 21. Dette gjelder imidlertid ikke alle som jobber ved helsesenteret. Det er kun de som jobber med pasientrettet virksomhet, m.a.o. behandling, forebygging, diagnostisering etc., som er omfattet av denne loven. Andre som er tilknyttet legesenteret, slik som vaskere, vaktmester, kontorpersonale osv, faller dermed utenfor. Sistnevnte grupper er ikke å regne som «helsepersonell» jfr. helsepersonellovens § 3, men disse er pålagt en taushetsplikt gjennom forvaltningslovens § 13.

Alle som jobber på helsesenteret har en taushetsplikt. Det som så må besvares er hva denne plikten innebærer. Taushetsplikt er en plikt til å forhindre at bestemte opplysninger ikke kommer videre til andre. Dette innebærer en plikt til å tie om opplysningene - en passiv plikt - og en plikt til å forhindre spredning av informasjonen - dette er en aktiv plikt. Sistnevnte viser bl.a. til at informasjon som er taushetsbelagt må oppbevares forsvarlig.

Du er redd for at det blir kjent i lokalmiljøet at du lever med hiv. Det blir da sentralt å se nærmere på hva som omfattes av taushetsplikten. Ifølge helsepersonellovens § 21 er det opplysninger om «legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold» som er omfattet av taushetsplikten. Mens ifølge forvaltningsloven § 13 er det «personlige forhold» som er omfattet av taushetsplikten. Inn under dette faller helt klart opplysninger om en diagnose!

Det er ikke tillatt for personalet på helsesenteret å omtale din diagnose eller forhold vedrørende den så andre kan overhøre det og på den måten få kjennskap til «personlige forhold» om deg. Spørsmålet er videre om det er et brudd på taushetsplikten for de ansatte å henvende seg til deg og snakke med deg uten at andre hører hva som blir sagt? Dersom en slik henvendelse røper at du står i et pasientforhold til legesenteret, så forteller dette noe om deg. Det som kan diskuteres er om pasient-/ klientforhold skal defineres som «personlig forhold». Dette er ikke entydig i lovtekstene, men man antar at pasientens syn og forventninger i forhold til dette må tillegges avgjørende betydning. Når det gjelder hiv, som dessverre fremdeles er en meget stigmatisert diagnose, så må det være klart at de ansatte ikke kan ta kontakt med deg og på denne måten røpe et pasientforhold. Dette må være å anse for et brudd på taushetsplikten.