Jeg vil bli gravid

Jeg er en 30 år gammel hivpostiv kvinne (går på medisiner og har ikke målbart virus) som prøver å bli gravid med min samboer, som er 30 år og hivnegativ. Vi har fått nettopp fått vite at hans sæd er av veldig dårlig kvalitet. Jeg lurer på hvilke rettigheter vi da har for å få hjelp til å bli gravid.

Hei og takk for spørsmålet ditt.
Med jevne mellomrom får vi i HivNorge spørsmål knyttet til graviditet. Det er nå lenge siden vi har tatt opp temaet og det er på høy tid at vi igjen belyser problemstillingen. Du spør om hvilke rettigheter man har, som hivpositiv, til hjelp til befruktning når man i et parforhold opplever at det er vanskelig å få barn. Dere er med andre ord i en situasjon som kalles ufrivillig barnløshet.

På visse vilkår får par som opplever ufrivillig barnløshet hjelp til å bli gravide gjennom assistert befruktning. Sistnevnte er en samlebetegnelse på flere medisinske metoder som brukes for å unnfange barn, blant annet prøverørsbehandling (IVF) eller inseminasjon med sæd. Hvem som har rett til assistert befruktning følger av bioteknologiloven kapittel 21). Det er flere vilkår som må være innfridd. Blant annet oppstilles det krav til samlivsform, det er videre et vilkår at paret er befruktningsudyktige. Den endelige avgjørelsen om behandling avgjøres av legen etter en medisinsk og psykososial vurdering av paret.

Dessverre er det slik at dersom en eller begge partene i forholdet lever med hiv så får man ikke dette tilbudet i Norge. Dette til tross for at mange oppfyller de øvrige vilkårene som loven stiller. Begrunnelsen HivNorge har mottatt i denne sammenheng er at norske laboratorier og klinikker som jobber med assistert befruktning ikke har utstyr og rutiner for å håndtere egg fra hivpositive kvinner og sæd fra hivpositive menn. HivNorge har tatt opp dette problemet i ulike sammenhenger, vi har også påklaget praksisen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Da myndighetene er i gang med en evaluering av Bioteknologiloven (mer om dette nedenfor) har LDO valgt å ikke ta stilling til vår klage.

En annen situasjon som flere av våre medlemmer henvender seg til oss om er assistert befruktning ut fra et smittevernhensyn. I denne situasjonen er det ikke ufrivillig barnløshet (befruktningsudyktighet) som er utgangspunktet, men at et positivt-negativt par ønsker assistert befruktning for å hindre at den negative utsettes for smitterisiko ved samleie.

Som sagt ovenfor er det en forutsetning for å få assistert befruktning at paret er befruktningsudyktige. Etter loven kan det ikke gis hjelp til å bli gravid ut fra et smittevernhensyn.

Dersom man som hivpositiv ønsker assistert befruktning, enten på grunn av ufrivillig barnløshet eller ut fra et smittevernhensyn, er eneste mulighet å reise til utlandet for å få hjelp der. Tidligere var det mulig å reise til Danmark, men på grunn av stor pågang av danske borgere er dette nå utelukket. Chelsea and Westminster Hospital i London er en mulighet også for norske borgere. Til en slik behandling får man imidlertid ingen økonomisk støtte fra norske myndigheter.

I 2010 er dette en uakseptabel situasjon for mennesker som lever med hiv i Norge! Norske myndigheter må legge til rette for at også hivpositives skal kunne bli foreldre.

Som påpekt ovenfor har myndighetene nå satt i gang en evaluering av bioteknologiloven. Herunder skal det også vurderes om hivpositive skal gis rett til assistert befruktning, på grunn av ufrivillig barnløshet eller ut fra et smittevernhensyn. Helsedirektoratet skal i løpet av høsten utarbeide en rapport som skal ligge til grunn for videre behandling. HivNorge forventer at myndighetene foretar en grundig og helhetlig vurdering av problemstillingene. Vi krever en konklusjon på bakgrunn av oppdatert medisinskfaglig kunnskap og ikke med basis i utdaterte holdninger og kunnskapsløshet!

___________________________________________________________________
Noter
1) Lov av 5. desember 2003 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.