Nekter loven meg å stifte familie

Svar:
Når det gjelder dagens situasjon og spørsmålet om dere i Norge kan få hjelp til assistert befruktning, så sier loven nei. Hvem som har rett til assistert befruktning styres av bioteknologiloven (§§ 2-3 og 2-4). Per i dag er det ikke slik at smittsom sykdom gir grunnlag for krav på assistert befruktning. Bestemmelsen er først og fremst utformet med tanke på mennesker som er befruktningsudyktige eller er bærer av alvorlig arvelig sykdom.
- Hva da med fremtidsutsiktene? Som du kanskje kjenner til er det flere som de siste årene har tatt til orde for at positiv-negative par bør tilbys assistert befruktning for å unngå at den negative part utsettes for smittefare. Bloteknologinemnda, som er en høringsinstans for myndighetene i disse spørsmålene, har behandlet dette spørsmålet og kommet frem til at hivpositive menn bør tilbys sædvask. Nemndas flertall fant imidlertid ikke at hivpositive kvinner burde tilbys assistert befruktning. Tilbudet til menn er heller ikke blitt en realitet ennå, for dette krever først en endring av loven. Bioteknologiloven, med enkelte foreslåtte endringer, er i disse dager ute på høring, men de nevnte paragrafene er ikke berørte - så her forventer vi ingen endring, i denne omgangen. Men situasjonen kan snu, og dette er noe vi og flere med oss jobber for å få til!
Spørsmålet om "naturmetoden" tar oss dessverre rett inn i Straffelovens § 155. Dersom dere velger å gjennomføre samleie uten beskyttelse, utsetter du din partner for smittefare, som du sier. Og dette kan etter § 155 straffeforfølges. Det er imidlertid viktig å påpeke at i og med at dere er "nærstående", kan ikke det offentlige etterforske saken uten en anmeldelse fra din partner. Bestemmelsen gjelder alle såkalte "allmennfarlige smittsomme sykdommer" og den er laget for å beskytte samfunnet, ikke den enkelte. I tilfeller hvor den negative har samtykket blir resultatet straffenedsettelse - men det blir ikke straffefritak.
- Hva da med ditt fremtidige barn unnfanget ad naturmetoden, kan han eller hun anmelde deg for brudd på § 155? Man antar at det er 1-2 % sjanse for at et barn som bæres frem av en hivpositiv kvinne som følges opp medisinsk, vil bli født positiv. Strl. § 155 sier ingenting eksplisitt om hvor stor risikoen for smitte må være før den rammes av bestemmelsen. Man må anta at vurderingen etter § 155 vil være at desto farligere sykdommen er desto mindre risiko aksepteres. Eksakt hvor man trekker grensen har rettspraksis ikke tatt stilling til. Slik lovteksten står i dag, kan det ikke utelukkes at en hivpositiv mor vil kunne dømmes for å ha utsatt sitt barn for smittefare under svangerskapet. Men som med bioteknologiloven jobber vi og flere andre på området for at § 155 skal fjernes.
Det som for noen er grunnleggende spørsmål om reproduksjon og familieliv, blir for dere i tillegg et mer eksistensielt spørsmål der samfunnets toleranse og aksept spiller inn som en vesentlig faktor. Vi jobber for at norsk lov endres og kommer i takt med de anbefalinger FN har gitt på dette området. Men inntil videre står dere uten støtte fra norsk helsevesen.