Fradrag før skatt

Hei, jeg leste om fradragsrett for utgifter knyttet til diagnose i forrige Positiv og lurer nå på om du kan forklare kriteriene mer konkret. Selv tar jeg ulike kosttilskuddspreparater - og noen "koster skjorta". Men får jeg, som et eksempel, fradrag for juicekonsentrat kjøpt på nettet? Bruker primært nettet for å orientere meg om behandling, vil jeg kunne trekke deler av utgiftene til bredbånd?

Svar:
Spørsmålet ditt fører oss rett inn i skattelovens paragraf 6-83 som gjelder "særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom". Hovedproblemstillingen din går på hvilke utgifter du kan få dekket etter denne bestemmelsen. Før jeg kommer nærmere inn på dette skal jeg kort gå gjennom de øvrige vilkårene som må være oppfylt for at skatteloven § 6-83 kan benyttes.

For det første må det dreie seg om "varig sykdom eller svakhet". Hiv faller inn under denne kategorien. Det er viktig å merke seg at diagnosen må dokumenteres med en legeattest. Dersom sykdommen er kronisk og dette fremgår av attesten behøver man likevel ikke å sende inn legeattest hvert år.

Det andre vilkåret er at utgiftene må ha vært usedvanlig store. For 2006 er minimumsbeløpet 9180,-. Dersom du ikke har hatt utgifter tilsvarende dette beløpet kan du ikke søke om særfradrag. For det tredje kan man søke fradrag for utgifter til egen eller forsørget persons sykdom. Det er den som faktisk har betalt utgiftene som skal ha fradraget. Hvem som skal anses for å være forsørger kan du lese mer om på hjemmesiden til Skatteetaten.

Så er vi inne på det du i hovedsak spør om, nemlig hvilke utgifter det kan gjøres fradrag for. Hovedregelen er at alle kostnader som er en direkte eller indirekte følge av sykdommen kan skrives av. Sagt på en annen måte så dreier det seg om utgifter som ikke hadde påløpt eller som ikke hadde vært så store hvis sykdommen ikke var til stede. For mennesker som lever med hiv er de hyppigst forekommende utgiftene: kosttilskudd, slitasje på klær og sengetøy pga diaré og nattesvette, hudpleieprodukter, merutgifter til diett. Du spør om du kan trekke av utgiftene til et kosttilskuddspreparat og svaret på det er ja.

Det er viktig å være klar over at derom du allerede har fått innvilget støtte fra det offentlige til dekning av utgiften så kan den ikke trekkes av på skatten. Et eksempel er at du får støtte til tannbehandling etter Folketrygdloven § 5-6. Det er kun det du må betale selv som her kan trekkes av.

Når det gjelder hvor mye du kan gjøre fratrekk for så vil dette avhenge av om du ville hatt en utgift på tilsvarende produkt/ tjeneste uavhengig av sykdommen.

Spørsmålet ditt om internett kan her tjene som eksempel. Det første som må tas stilling til er om du ville hatt internett hvis du ikke var hivpositiv. Dersom svaret på dette er nei vil du kunne trekke fra utgiftene til internett. Dersom du ville hatt internett uavhengig av diagnose blir spørsmålet om du har ekstrutgifter til internett pga sykdommen. Hvis du bruker internett hyppigere på grunn av diagnosen og dette medfører ekstrautgifter vil disse kunne trekkes fra.

Til slutt er det et krav om at utgiftene kan dokumenteres.
Dette kravet er i realiteten todelt. For det første må du vise at du ikke ville hatt utgiften hvis ikke det hadde vært for diagnosen. For det andre må du kunne vise til at du faktisk har betalt for tjenesten/ produktet.

I veiledingen til skatteetaten står følgende: "Kravet til dokumentasjon bør ikke settes så strengt at skatteytere nektes fradrag for vesentlige merutgifter som skatteyter overveiende sannsynlig har hatt selv om disse formelt sett ikke kan dokumenteres. Kravet til slik sannsynliggjøring må vurderes blant annet ut fra hva kostnaden gjelder, størrelsen av kostnadene, hvor lett kostnadene lar seg dokumentere, hvilken forutsetning skatteyter har hatt for å ta vare på dokumentasjon og hvilke oppfordringer skatteyter har hatt til dette".

Les også spalten fra POSITIVs siste utgave i 2006.

Fradragsordningen avvikles
Fradragsordningen for store sykdomsutgifter vil gjelde til og med skatteåret 2011. Regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2012 at ordningen oppheves og at særfradraget fases ut over en periode på tre år fra og med 2012.

Her kan du lese mer om utfasingen av ordningen om særfradrag for store sykdomsutgifter.