Slutt på særfradrag

Grunnen til at vi velger å skrive om særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom i jusspalten i denne utgaven av Positiv, er regjeringens forslag til statsbudsjett 2012 som ble lagt frem 6. oktober.

Forslaget innebærer at særfradragsordningen for usedvanlig store kostnader fjernes i løpet av få år. Regjeringen foreslår å fase ut særfradragsordningen over en periode på tre år fra og med 2012. De frigjorte midlene skal i følge regjerningen brukes til å styrke eksisterende stønadsordninger. Hvilken betydning får forslaget for hivpositive?

Først skal vi gi en oversikt over vilkårene som må være oppfylt for å få særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom i dag. Etter skatteloven (1) § 6-83 gis skatteyter som i inntektsåret har hatt usedvanlig store kostnader på grunn av egen sykdom eller annen varig svakhet, særfradrag i alminnelig inntekt så langt kostnadene kan dokumenteres og minst utgjør 9 180 kr. Det kan også gis særfradrag for kostnader på grunn av forsørget persons sykdom eller annen varig svakhet. Følgende fire vilkår må altså være oppfylt:

1) Det må foreligge varig sykdom eller svakhet.
2) Sykdommen eller svakheten må foreligge hos skatteyteren eller en han forsørger.
3) Skatteyteren må ha blitt påført usedvanlig store kostnader, minst 9180 kr.
4) Det må foreligge årsakssammenheng mellom sykdommen eller svakheten og kostnadene.

Denne fradragsbestemmelsen er viktig for mange hivpositive fordi det å leve med en hivdiagnose kan medføre store ekstrautgifter. Hivpositive kan pådra seg store utgifter på grunn av kjøp av for eksempel kosttilskudd, klær, sengetøy og hudpleieprodukter.

Regjeringens forslag vil ikke ha betydning for inntektsåret 2011. Forslaget vil imidlertid få betydning for inntektsåret 2012, 2013 og 2014, men det vil fortsatt være mulig å få særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom. I 2015 vil ordningen oppheves.

Dokumentasjonen knyttet til utgiftene (blant annet kvitteringer og eventuelle legeattester) sendes med selvangivelsen. En hivdiagnose skal dokumenteres, men man trenger imidlertid ikke å sende inn legeattest hvis man har gjort dette tidligere. Mer om særfradragsordningen kan man finne på følgende link: https://hivnorge.no/id/106 og i HivNorges rettighetshefte ”Økonomi”.

Regjeringen foreslår å oppheve særfradragsordningen fordi den mener at brukerorganisasjonene og skatte- og helsemyndighetene er enige i at ordningen fungerer dårlig. Etter regjeringens mening fungerer den dårlig blant annet fordi de som har lav inntekt ikke kan benytte seg av ordningen, vilkårene for fradrag er vage og skjønnsmessige og det er usikkert hvilke utgifter som det kan kreves fradrag for og hvordan utgiftene skal dokumenteres.

HivNorge er enige i at ordningen har svakheter. Dette har HivNorge gitt uttrykk for i høringsuttalelse til rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter datert 13. august 2010. (2) Til tross for at ordningen etter noens mening fungerer dårlig, er det viktig å påpeke at ordningen med særfradrag brukes av mange hivpositive. En av grunnene til at den brukes, kan være fordi det er vanskelig å få dekket utgiftene etter gjeldende trygdelovgivning. (3) Fradragsordningen er med andre ord viktig for mange hivpositive selv om den har svakheter. Dette ble også påpekt i HivNorges høringsuttalelse til rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter.

Når stønadsordningen fases ut, skal de frigjorte midlene brukes til å styrke stønadsordninger som eksisterer. Regjeringen ser for seg at bruken av de tilgjengelige midlene skal vurderes i dialog med brukerorganisasjonene. Den uttrykker ikke noe mer konkret enn det. HivNorges oppgave blir da å gjøre regjeringen oppmerksomme på hvilke store utgifter hivpositive kan ha på grunn av hivdiagnosen, slik at utgiftene kan dekkes etter trygdelovgivningen. Opphevelsen av skatteloven § 6-83 vil føre til at mange hivpositive får en skatteøkning. Derfor mener HivNorge at dette er viktig, og at vi vil jobbe med dette.

 

 

Noter
1) Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999
2) https://hivnorge.no/asset/1273/1/1273_1.pdf
3) Se blant annet lov om folketrygd (folketrygdloven) § 6-3 (bestemmelsene om grunnstønad)