Hivforum

Hivforum er et forum for samarbeid og koordinering mellom Aksept, HelseutvalgetLLH og HivNorge. Det ble etablert våren 2003, og bygger på en felles forståelse av spørsmål knyttet til hiv som gjelder alle de fire organisasjonene. Ledelsen i de fire organisasjonene møtes jevnlig, og arbeidsgrupper blir opprettet etter behov for å jobbe med spesifikke temaer av felles interesse.

Hivforum ble etablert gjennom inngåelse av Hivmanifest 2003, som beskrev de aktuelle utfordringene. Dette er nå et historisk dokument, men det videre samarbeidet er fundert over samme lest.

Hivmanifest 2003
Forskningsrapporten Levekår og livskvalitet blant hivpositive, som FAFO gjennomførte på oppdrag av Pluss-LMA (nå HivNorge) og Helsedepartementet, ble avsluttet i 2002. På bakgrunn av denne, og med de utfordringene og anbefalingene rapporten konkluderer med, har Aksept, Helseutvalget og HivNorge laget et manifest som setter dagsorden for et samarbeid i tiden framover:

1. Forebyggende informasjon om hiv og aids må styrkes!
Kunnskap om hiv er dårlig i befolkningen generelt og blant ungdom spesielt. Dette fører til uvitenhet, fordommer og risikosituasjoner og dermed smittespredning. Heller ikke helse- og sosialvesenet er godt nok oppdatert på hiv. Dette fører til diskriminering og feilbehandling.
2. Hivpositive er usynlige i samfunnet!
De fleste hivpositive er lite åpne i forhold til sin hivstatus. Der hvor dette er et valg basert på frykt, skaper det psykiske helseproblemer, isolasjon og dårlig livskvalitet. Dette fører til at inkludering av hivpositive i samfunnet blir vanskeliggjort.

3. Hivpositive blir fortsatt stigmatisert på alle plan!
På grunn av manglende informasjon, usynliggjøring og fordommer blir hivpositive fortsatt stigmatisert på alle plan i samfunnet. Dette gjelder privat, på arbeid og i møte med det offentlige hjelpeapparat.

4. Hivpositives levekår er ikke tilfredsstillende!
På tross av hivmedisinenes eksistens er levekårene for hivpositive fortsatt vanskelige. Bivirkninger og resistens overfor medisiner, dårlig økonomi, dårlig helhetlig tilnærming fra helse- og sosialvesenet, ødelagt nettverk, homofobi, problematisk seksualliv og lav selvfølelse forringer livskvaliteten.

5. Hivpositive innvandrere er forsømt!
Det eksisterer få eller ingen overordnede planer for å møte hivepidemien blant innvandrere og asylsøkere. Myndighetene, kommunene, asylmottakene og eksisterende innvandrermiljøer står overfor en formidabel utfordring.

6. Den globale situasjon er dramatisk!
Det finnes ingen løsning i sikte på hivepidemien i verden. Internasjonal solidaritet er en nødvendig del av hivarbeidet i Norge.

Ved hjelp av samarbeid, arbeidsfordeling og koordinering og med en dyp respekt for hverandres egenart og erfaring ønsker vi å møte disse utfordringer i fellesskap til beste for alle hivpositive, alle utsatte personer og alle som er berørt av hiv.

De nye utfordringene og ressursene som trengs for å møte dem, må ikke gå på bekostning av eksisterende satsningsområder. Stortinget bevilget i 2002 Pluss-LMA en million kroner til en offentlighetskampanje om hiv. Dette var det første konkrete samarbeidsprosjektet organisasjonene i mellom.