Høringsuttalelser fra HivNorge

 

høringer_kontaktperson

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven. Helsedepartementets forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven ble lagt fram til høring i juni 2013, og HivNorge slutter seg i det sotre og hele til forslagene. HivNorge er imidlertid av den oppfatning avbegrepet koordinator er mer dekkende og gjenspeiler funksjonens oppgaver bedre enn kontaktperson. Last ned hele høringen her. (21.10.13)

 

Høringer_pasientlov

Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov. Regjeringen la i 2013 fram et forslag om å lage én pasientjournallov og én helseregisterlov, noe HivNorge sier seg enig er hensiktsmessig. Imidlertid understreker HivNorge at det i utgangspunktet er pasienten som eier sin diagnose og at spredning av opplsynigner må baseres på samtykke og at reservasjon ikke er tilfredsstillende. HivNorge mener også at brukermedvirkning er viktig i forbindelse med opprettelse og drift av helseregistere. Last ned hele høringsuttalelsen her. (15.10.2013)

 

vignett_høring_1

Om kjærlighet og kjøletårn – NOU 2012:17. I sitt høringsnotat til Syseutvalgets utredning mener HivNorge at straff bare bare kunne benyttes når smitte faktisk er overført ved forsett eller grov uaktsomhet, og at en egen bestemmelse som regulerer dette er bedre enn å benytte den generelle straffeloven. Videre peker HivNorge på at organisasjonen er uenig i utvalgets flertall som ønsker straff for å utsette noen for smitterisiko. Last ned hele høringsuttalelsen her. [22.01.2013]

 

vignett_høring_2

Særfradrag for store sykdomsutgifter. Regjeringen har valgt å utfase ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter. HivNorge finner det meget kritikkverdig at ordningen fases ut før det er fastlagt hvordan de frigjorte midlene skal benyttes. Her kan du laste ned HivNorges høringsuttalelse om forskrift om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. [16.04.2012]

 

vignett_høring_3

Endring i MSIS og Tuberkuloseforskriften - Myndighetene har foreslått endringer i MSIS og Tuberkuloseforskriften. HivNorge har avgitt en høringsuttalelse, og her kan du laste ned HivNorges mening om endringsforslaget.
[16.04.2012]

 

vignett_høring_4

Nye helselover - Regjeringen har lagt fram forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og et utkast til fremtidens helsetjenester. Du kan laste ned HivNorges høringsuttalelser om ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov samt uttalelser om fremtidens helsetjenester. [20.01.2011]

 

vignett_høring_5

Særfradrag for store sykdomsutgifter – En interdepartemental arbeidsgruppe har lagt fram forslag om å endre ordningen med særfrag. I en høringsuttalelse fra HivNorge påpekes det at den ordningen som skisseres av arbeidsgruppen for mange mennesker som lever med hiv vil føre til en betydelig skatteøkning. Last ned høringsuttalelsen om særfradag. [13.08.2010]

 

vignett_høring_6

NOU 2009:14 ”Et helhetlig diskrimineringsvern”. Vi mener at departementet må presisere at diskriminering av hivpositive på grunn av ubegrunnet smittefrykt omfattes av diskriminering på grunn av ”nedsatt funksjonsevne”, skriver HivNorge i en høringsuttalelse om Graverutvalgets lovforslag om diskrimineringsvern. [23.12.2009]

 

vignett_høring_7

Verdighetsgaranti. For at hivpositive skal få et verdig tjenestetilbud, er det viktig at helsepersonell generelt gis oppdatert kunnskap om hiv, skriver HivNorge i en høringsuttalelse om den nye kommunehelsetjenesteloven. [29.10.2009]

 

vignett_høring_7

Sprøytetilgjengelighet i norske fengsler. HivNorge påpeker at innsatte i norske fengsler, på lik linje med resten av befolkningen, har en lovfestet rett til smitteverntiltak, og at dette er et av de sterkeste pasientrettighetene som finnes i lovverket. [14.07.2009]

 

vignett_høring_8

Tannlegebehandling: Hivpositive går hyppigere til tannlegen enn andre for å sikre at infeksjoner ikke oppstår. HivNorge ønsker å gi synspunkter på nærmere presisering av rettighetene som er å finne i forskriftene. [10.12.2007]

 

vignett_høring_10

Humane celler og vev: Vi håper departementet sørger for at lovverket gir hivpositive muligheter til at de kan bli foreldre skriver HivNorges i en høringsuttalelse til ny forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. [03.12.2007]

 

vignett_høring_11

Kriminalisering av sexkjøp: Kriminalisering av horekunder vil påvirke horekundenes anledning til å skaffe seg informasjon om hiv, skriver HivNorge i et høringsnotat til Justisdepartmentet. [10.10.2007]