HivEurope

HivEurope er et nettverk av organisasjoner som representerer hivpositive i de respektive land. Nettverket møtes to ganger i året for å utveksle erfaringer og ideer, samt gå sammen i felles aksjoner dersom dette er hensiktsmessig.

 GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS) står sentralt i alt arbeidet som nettverket foretar seg. Du kan lese mer om formålet og arbeidsmetodene til nettverket her. HivEurope har egne nettsider.